HIS 61. Kulturhistorie og socialhistorie i det gamle Grækenland

Kursusindhold

Område 1: Introduktion til historievidenskab (1. semester)
HIS 61. Kulturhistorie og socialhistorie i det gamle Grækenland
Dette kursus introducerer dig til kultur og samfund i det gamle Grækenland fra den sene bronzealders mykenske paladssamfund til Alexander den Stores rige. Vi starter med en kronologisk oversigt. Derefter gennemgår vi temaer som familie, tøj, handel og teknologi.

Alle studerende skal gennem semestret mundtligt præsentere en engelsk videnskabelig artikel, som handler om aspeker af kultur- og socialhistorien. Til det historiske og kronologiske overblik læser vi først Anders Holm Rasmussen, Politikens bog om de gamle grækere (2013). Derudover videnskabelige artikler på dansk og engelsk. Vi vil desuden anvende podcasts og historiske film. Vi læser græske originalkilder i oversættelse men inddrager også materiel kultur og ikonografi. Derfor vil vi i kurset tage på studiebesøg i Antiksamlingen (Nationalmuseet) og på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor kursets temaer, kultur- og socialhistorie, kan belyses i museumssamlingerne
Kurset er på dansk, men der vil indgå korte forskningsoplæg på engelsk af gæsteforelæsere.


Parallelt med områdeundervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet i forbindelse med Område 1.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• give et overblik over det antikke Grækenlands geografi
• forklare og diskutere kronologien i det antikke Grækenland og kender de vigtigste periodeinddelinger
• diskutere og forklare de metoder, som antikhistorie anvender
• anvende flere af de teorier, som præger fortolkningen af antikhistorie
• anvende flere af de teorier som præger fortolkningen af kultur- og socialhistorie i antikken
• læse, forstår og præsentere essensen af en videnskabelig artikel
• diskutere og belyse et givent tema ved hjælp af antikke skriftlige kilder og materiel kultur
• forklare hvad kilderne hver især bidrager med og kan bruges til (og også hvad de ikke bidrager)
• finde og bruge de fagrelevante håndbøger, websites, kildesamlinger
• skrive og kritisk bearbejde en tekst med henblik på akademiske skriftlighed 

Engelsk titel

HIS 61. Kulturhistorie og socialhistorie i det gamle Grækenland

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

- Anders Holm Rasmussen: Politikens bog om de gamle grækere. København, 2013.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5