HIS 61. Middelalderens verden - temaer og nedslag gennem tusind års politiske, institutionelle og kulturelle historie

Kursusindhold

Område 1: Introduktion til historievidenskab (1. semester)
HIS 61. Middelalderens verden - temaer og nedslag gennem tusind års politiske, institutionelle og kulturelle historie
På dette kursus vil vi beskæftige os med den lange periode, der strækker sig fra den senantikke verden og frem mod tidlig moderne tid. Det er tusind år fulde af forandringer, brud og uventede forviklinger, som vi vil nærme os både gennem læsningen af samtidige tekster i oversættelse og ved at kigge på arkitektur, ikonografi og andre materielle levn. Blandt de temaer, vi kommer ind på, vil være Karl den Store og karolingerne, den angelsaksiske verden, kristendom, kirke og kloster, korstog og kættere, kvindeliv og køn, undervisning og litteratur, institutionaliseringen af magten, pest og krig i senmiddelalderen. For at få et historisk overblik over perioden vil vi læse Chris Wickham: ’Medieval Europe’. Yale University Press, New Haven and London, 2016 eller senere. Vores tekster i oversættelse tager vi fra: ’Medieval Worlds: A Sourcebook’. Ed. Roberta Anderson. Routledge, 2003 eller senere. Herudover vil vi blive præsenteret for forskellige genrer inden for faglitteraturen.


Parallelt med områdeundervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet i forbindelse med Område 1.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• give et overblik over væsentlige brud og udviklingslinjer gennem middelalderen
• forklare og diskutere centrale tematikker i middelalderen ud fra relevant kildemateriale
• forklare og diskutere de metoder, som anvendes inden for beskæftigelsen med middelalderhistorien
• anvende flere af de teorier, som præger fortolkningen af middelalderhistorien
• anvende flere af de teorier, som præger fortolkningen af middelalderens kultur- og socialhistorie
• læse, forstå og præsentere essensen af en videnskabelig artikel
• diskutere og belyse et givent tema ved hjælp af middelalderlige skriftlige kilder og materiel kultur
• redegøre for forskellige tekstlige genrer og for, hvad forskellige kilder kan bruges til
• finde og bruge de fagrelevante håndbøger, websites, kildesamlinger
• skrive og kritisk bearbejde en tekst med henblik på akademisk skriftlighed

Engelsk titel

HIS 61. Middelalderens verden - temaer og nedslag gennem tusind års politiske, institutionelle og kulturelle historie

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

- Chris Wickham: Medieval Europe. Yale University Press, New Haven and London, 2016 eller senere.

Vores tekster i oversættelse tager vi fra:
Medieval Worlds: A Sourcebook’ Ed. Roberta Anderson. Routledge, 2003 eller senere.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5