HIS 61. Institutionalisering af magt i Danmark 800-1300

Kursusindhold

Område 1: Introduktion til historievidenskab (1. semester)
HIS 61. Institutionalisering af magt i Danmark 800-1300
Hensigten med kurset er at give deltagerne indsigt i den politiske, militære og økonomiske magts tiltagende institutionalisering i overgangen fra vikingetid til middelalder med særligt henblik på sidstnævnte epoke. Kurset sigter derfor mod studier af politiske, militære, ideologiske, juridiske og økonomiske forandring fra det 9. århundrede til og med de to første århundreder af middelalderen. Vi skal studere stormænds stræben efter at udbygge og fastholde deres magt blandt andet gennem indflydelse på og brug af den i middelalderen tiltagende institutionaliserede kongemagt som medie for magtudfoldelse. Herigennem blev vikingetidens tributært herre- og kongedømme, baseret på uregelmæssigt røveri og plyndring, gradvist erstattet af det europæiske, kristne middelalderlige kongedømmes og territoriale stormænds etablering og opretholdelse af deres magt ved regulære skatter og jordrente, ikke blot funderet i brutal vold, men i stigende grad rodfæstet i aftaler, gensidig respekt, ideologi, sædvane og jura i takt med den gradvise samling af det danske rige.

Kurset byder på indsigt i den konstituerende epoke for etablering af det kristne, middelalderlige, nationale, danske kongerige og på en vifte af centrale temaer i denne proces inden for hvilke, der vil kunne formuleres emner for de frie hjemmeopgave, som skal udarbejdes i løbet af semestret. En del af kurset vil derfor blive helliget mundtlige og skriftlige studenteroplæg til og vejledning af disse hjemmeopgaver. Undervisning vil i øvrigt bestå i forelæsninger over den angivne grundbogslitteratur og øvelser i læsning af udvalgte kilder til de emner, der bliver forelæst om.


Parallelt med områdeundervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet i forbindelse med Område 1.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 61. Institutionalisering af magt i Danmark 800-1300

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

- Nils Hybel: Danmark i Europa 750-1300. København, 2003/2011.
- Nils Hybel: The Nature of Kingship 800-1300. The Danish Incident. Leiden/Boston, 2018.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5