HIS 60. Lyndon Johnsons Amerika: Fra liberalismens triumf til konservatismens genkomst 1963-69

Kursusindhold

Modul 5: Bachelorprojekt (5. semester)
HIS 60. Lyndon Johnsons Amerika: Fra liberalismens triumf til konservatismens genkomst 1963-69
Lyndon B. Johnsons (LBJs) præsidentperiode fra 1963 til 1969 er en af de mest dramatiske, betydningsfulde og kontroversielle perioder i USA's historie. Dramatiske fordi den omfattede Vietnam-krigen, borgerrettighedsbevægelsen og politisk protest; betydningsfuld fordi LBJs sociale reformer (the Great Society) berørte en stor del af befolkningens liv; og kontroversiel fordi LBJs præsidentskab både er blevet set som en succes og som en fiasko.

Debatten om LBJs præsidentskab kan opdeles i tre problemkomplekser. For det første var formålet med the Great Society at give alle amerikanere uanset baggrund lige muligheder gennem lige borgerrettigheder (Civil Rights), fattigdomsbekæmpelse (War on Poverty) og adgang til uddannelse og sygesikring (Medicare og Medicaid); spørgsmålet er, om reformerne virkede, eller om de gjorde folk afhængige af hjælp og skabte et stort bureaukrati. For det andet blev USA involveret militært i konflikten i Vietnam; spørgsmålet er, hvad var årsagen til dette engagement, og kunne USA have ført en anden strategi. For det tredje udløste krigen en protestbevægelse, der udviklede sig til en egentlig ”counterculture”; spørgsmålet er, om bevægelsen var frisættende, eller om den var revolutionær og voldelig.

1960erne fik betydning for USA's historie i et længere perspektiv: Den konservative bevægelses opståen og dominans i amerikansk politik; rettighedskulturens udbredelse; den ændrede befolkningssammensætning efter reformen af immigrationsloven i 1965; fremkomsten af Det nye Syden; debatten om det stærke præsidentembede (the Imperial Presidency); kritikken af de liberale medier; USA's rolle i Mellemøsten efter 6-dageskrigen i 1967; afspændingspolitikken; rumkapløbet.

Formålet med kurset er at give de studerende et grundlag for at vælge et emne og problemformulering til bachelorprojektet. Vi vil gennemgå en række af de centrale problemkomplekser ved hjælp af kilder og sekundær litteratur, og vi vil undersøge den historiografiske udvikling og den senere debat om 1960erne og LBJs præsidentskab. Vi vil også inddrage relevante teorier, der kan bidrage til forståelsen af perioden (social movements, rhetorical presidency mv.).


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• udarbejde en selvstændig skriftlig opgave, der analyserer et emne udfra en klar problemstilling
• placere emnet i en historiografisk kontekst
• udvælge, gengive og analysere faglitteratur og relevant teori
• udvælge og analysere relevante kilder
• formulere sig klart og præcist
• skabe sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion

Engelsk titel

HIS 60. Lyndon Johnsons Amerika: Fra liberalismens triumf til konservatismens genkomst 1963-69

Uddannelse

Historie 
Modul 5: 
Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

Opgives senere.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5