HIS 60. Danmarks historie i Middelalderen - set igennem kilderne

Kursusindhold

Modul 5: Bachelorprojekt (5. semester)
HIS 60. Danmarks historie i Middelalderen - set igennem kilderne
Hvad sker der i middelalderen? Intet og alt. Intet, da livet på mange måder gik sin vante gang, men perioden bød samtidig på store politiske, samfundsmæssige, kirkelige og personlige forandringer i en urolig tid. Disse forandringer har ikke alene har sat tanker i gang i samtiden, men aftryk i kilderne.

Vi skal ikke analysere en speciel politisk eller religiøs udvikling, men anvende kildesamlinger som et eksempel på den middelalderlige måde at leve på. Som udgangspunkt for vores analyse anvendes Æbelholt Klosters Brevbog og et bind af Danmarks Riges Breve (IV.7, 1399-1400), der er en dansk oversættelse af Diplomatarium Danicum og giver et samlet overblik over de overleverede kilder fra perioden. På grundlag af disse kilder vil vi behandle, identificere og strukturere forskellige områder i det danske samfund: Konge og dronning, kirke og klostre, inden- og udenrigspolitik, adel og præsteskab, borgere og bønder, samfundsstruktur med videre.

Hvis man tager udgangspunkt i kilderne, åbner der sig meget forskellige muligheder og tilgangsmåder. Hvilke interesseområder vi skal behandle, er jeg åben overfor. Vi kan og skal desuden stille egne spørgsmål – og se om det er muligt at findes svar i vores kildemateriale.

Kildesamlingerne kan danne udgangspunkt for Jeres bachelorprojekt.

Med henblik på skriveprocessen for Bachelorprojektet, vil seminaret lægge vægt på at:

· finde en relevant problemstilling

· formulere en videnskabelig forskningsdiskussion

· klargøre de videnskabelige standarder

· formulere og overholde en tidsplan.

Der er planlagt skriveværksted den 15.-17. november, som vil foregå i Smygehuk i Skåne (hvis vi kan finansiere det) eller i København. På skriveværkstedet skal der skrives, diskuteres prøvekapitler og de vanskeligheder som kan opstå i forbindelse med skriveprocessen.

Æbelholt Klosters Brevbog kan erhverves hos Dansk Sprog- og Litteraturselskab og en udgave af Danmarks Riges Breve er lagt på: https://diplomatarium.dk/

Undervisningen vil forgå som holdundervisning og personlig vejledning, foruden weekendseminar den 15-17. november.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• forfatte en selvstændig skriftlig opgave, der analyserer et afgrænset historiefagligt emne med udgangspunkt i en klar problemstilling
• placere projektets emne og problemstilling i en videnskabelig og historiografisk kontekst
• udvælge, gengive og analysere historisk faglitteratur og teoridannelser, der er relevant for projektets problemstilling og bringes i anvendelse i analysen
• udvælge og analysere relevant empiri med metodisk sikkerhed
• på baggrund af fagets grundlæggende akademiske standarder formulere og sammenfatte sig klart og præcist skriftligt
• skabe sammenhæng i substans og tekstlig form mellem problemformulering, analyse og konklusion

Engelsk titel

HIS 60. Danmarks historie i Middelalderen - set igennem kilderne

Uddannelse

Historie 
Modul 5: 
Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

Danmarks Riges Breve [https://diplomatarium.dk/]
Æbelholt Klosters Brevbog. Udgivet af Finn Erik Kramer et al.. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2013.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5