ÅU MIF Modul 6: Masterprojekt

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige metoder i sprogpædagogisk forskning og udviklingsarbejde, herunder især faser i forskningsprocessen, samt evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af metode
 • teoretiske problemstillinger fra flere af uddannelsens moduler med rele- vans for masterprojektet
 • forskellige analysemodeller med relevans for det valgte projektarbejde, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af analysemodel.

 

Færdigheder i at

 • udvælge og afgrænse et emne og en problemstilling af relevans for egen undervisningspraksis samt under anvendelse af videnskabelig metode og teori stille velbegrundede forslag til løsninger af det konkrete pædagogiske problem
 • analysere og kritisk vurdere udvalgte metoder i forskning og pædagogisk udviklingsarbejde med relevans for masterprojektet
 • analysere og kritisk vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere og vurdere masterprojektets relevans i relation til sprogunder- visning inden for forskellige institutionelle rammer
 • fremlægge projektarbejdet og dets resultater i klar og overskuelig form.

 

Kompetencer i at

 • planlægge og udføre empiriske undersøgelser selvstændigt
 • deltage i eller lede pædagogisk udviklingsarbejde om sprogpædagogiske problemstillinger
 • formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale pro- blemstillinger inden for sprogundervisning, herunder skabe viden om og forståelse for kobling mellem teori og sprogpædagogisk praksis.

 

Projektforløbet vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium og vejledning.

 

Plan for foråret 2020

Undervisere: Jan Juhl Lindschouw m.fl.

 • Torsdag 6. februar, kl. 16-20
 • Lørdag 29. februar, kl. 10-15
 • Torsdag 12. marts kl. 16-20
 • Torsdag 26 marts, kl. 16-20

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 6: Master’s Project

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder forelæsning, mundtlige oplæg fra deltagerne og gruppediskussioner.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 310,6
 • Holdundervisning
 • 17
 • Total
 • 327,6