ÅU MIF Modul 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for undervisningsmetoder i sprog- undervisning, herunder evne til at reflektere over og identificere problem- stillinger med hensyn til valg af undervisningsmetoder
 • videnskabelige problemstillinger inden for udvikling og anvendelse af for- skellige former for undervisningsmaterialer
 • teorier og metoder med relevans for udvikling og brug af sprogtests til for- skellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og placeringsprøver, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af sprogtests
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning.

 

Færdigheder i at

 • analysere og kritisk vurdere forskellige undervisningsmaterialer og medier
 • analysere og vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige testtyper til vurdering af elevers sproglige færdigheder
 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere forskellige faktorer vedrørende evaluering, materialer og undervisningsmetoder, som støtter og optimerer sprogtilegnelsesprocessen, og vurdere, hvordan de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, samt opstille løsningsmodeller i forhold til identificerede problemstillinger.

 

Kompetencer i at

 • fremlægge forslag til anvendelsen af forskellige materialer, undervisningsmetoder og evalueringsformer i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål
 • formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning.

 

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 5: Evaluation, Teaching Materials and Activities in Second/Foreign Language Teaching

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder forelæsning, mundtlige oplæg fra deltagerne og gruppediskussioner.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 209,7
 • Total
 • 245,7