ÅU MIF Modul 5: Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for undervisningsmetoder i sprog- undervisning, herunder evne til at reflektere over og identificere problem- stillinger med hensyn til valg af undervisningsmetoder
 • videnskabelige problemstillinger inden for udvikling og anvendelse af for- skellige former for undervisningsmaterialer
 • teorier og metoder med relevans for udvikling og brug af sprogtests til for- skellige formål, f.eks. diagnostiske prøver og placeringsprøver, herunder evne til at reflektere over og identificere problemstillinger med hensyn til valg af sprogtests
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning.

 

Færdigheder i at

 • analysere og kritisk vurdere forskellige undervisningsmaterialer og medier
 • analysere og vurdere muligheder og begrænsninger ved forskellige testtyper til vurdering af elevers sproglige færdigheder
 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere forskellige faktorer vedrørende evaluering, materialer og undervisningsmetoder, som støtter og optimerer sprogtilegnelsesprocessen, og vurdere, hvordan de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer, samt opstille løsningsmodeller i forhold til identificerede problemstillinger.

 

Kompetencer i at

 • fremlægge forslag til anvendelsen af forskellige materialer, undervisningsmetoder og evalueringsformer i egen undervisning under hensyntagen til målgruppe og læringsmål
 • formidle, diskutere og indgå i faglige sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for evaluering, materialer og metoder i sprogundervisning.

 

Plan for efteråret 2019

Undervisere: Slobodanka Dimova m.fl.

 • Torsdag 5. september, kl. 16-20: Introduktion til testning af fremmedsprog: Forskellige former for testning af fremmedsprog
 • Lørdag 14. september, kl. 10-15: Validitet, reliabilitet og washback
 • Torsdag 26. september, kl. 16-20: Testprocessen: Testplanlægning, testdesign, testimplementering
 • Torsdag 3. oktober, kl. 16-20: Udvikling af forskellige opgaveformer
 • Lørdag 26. oktober, kl. 10-15: IT i sprogtestning og evaluering
 • Lørdag 2. november, kl. 10-15: Testning og evaluering af produktive færdigheder
 • Torsdag 14. november, kl. 16-20: Testning og evaluering af produktive færdigheder; Alternative evalueringsmetoder
 • Lørdag 30. november, kl. 10-15: Tolkning og praktisk anvendelse af testresultater

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 5: Evaluation, Teaching Materials and Activities in Second/Foreign Language Teaching

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder forelæsning, mundtlige oplæg fra deltagerne og gruppediskussioner.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 209,7
 • Total
 • 245,7