FM Film- og mediesociologi

Kursusindhold

Film- og mediesociologi gennemgår teorier og metoder til at studere forholdet mellem forskellige medier og medieinstitutioner, deres modtagere, og deres samfundsmæssige og kulturelle kontekst. Modulet Film- og Mediesociologi består af en række seminarer samt intensiv kursus i TV-Meter og SPSS. I løbet af kurset skal de studerende planlægge og gennemføre en mindre, empirisk undersøgelse.

Engelsk titel

Film and media sociology

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

klassiske og moderne samfundsvidenskabelige teorier om forholdet mellem medier, kommunikation og samfund 

teorier vedrørende medier som organisationer og institutioner, herunder deres politiske, juridiske og økonomiske rammevilkår 

teorier om mediebrug og medieeffekter.

Færdigheder i at

karakterisere bestemte samfundsvidenskabelige teoritraditioner og deres relevans for studiet af medier og kommunikation 

karakterisere og sammenligne forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, herunder survey, fokusgruppe, observation, tvmeter og data-mining 

planlægge og gennemføre empiriske undersøgelser af medieorganisationer og mediebrugere med brug af kvalitative og kvantitative metoder.

Kompetencer i at

vurdere forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoders relevans for bestemte medieanalytiske problemstillinger 

perspektivere mediernes rolle i samfunds- og kulturlivet, nationalt såvel som internationalt.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse. Materialet består af en empirisk undersøgelse. Den
aktive undervisningsdeltagelse omfatter følgende elementer:
a) en 2-3 normalsiders rapport om en TV-meter- eller web-trafikundersøgelse,
b) en mundtlig præsentation af analyse af en medieinstitution (15 minutters
varighed) og
c) en 2-3 normalsiders skriftlig fremstilling af et medieteoretisk emne.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 349,5
  • Holdundervisning
  • 60
  • Total
  • 409,5