FILO, Modul 5: Filosofisk emne: Hovedstrømninger i det 20. århundredes franske filosofi

Kursusindhold

Med tyve års afstand begynder det at være muligt at skelne det blivende i det 20. år­hun­dre­des franske filosofi fra det mere forbigående.

Kurset vil forsøge at skabe et overblik ved at gennemgå hver skole i sammenhæng med et forfatterskab.

Det er inddelt som følger:

 

-Descartes og traditionen. En skitse af Descartes' betydning for fransk tradition med sær­ligt henblik på videnskabs- og religionsfilosofien. (2 uger)

-Alain og mesterlæren. En oversigt over filosofiens rolle i det franske undervisningssystem fra Napoleonstiden til og med Den tredje republik. Alain læses som mønstereksemplet på den franske lære­mester. (2 uger)

-Bachelard og epistemologien. En fremstilling af nøglebegreber fra den franske epistemo­logi som forhindring, brud og profil. Med perspektiv til Bachelards forgængere som Duhem og Koyré og efterfølgere som Althusser og Foucault. (2 uger)

-Sartre og eksistentialismen. En placering af eksistentialismen i dens kulturelle og litteræ­re kontekst. Sartre læses som eksemplets filosof med fokus på situ­ationer og persongalleri, hvormed han illustrerer eksistentielle dilemma­er. (2 uger)

-Merleau-Ponty og fænomenologien. En diskussion af Merleau-Pontys udvikling med dens udvidelse fra adfærdens, krop­pens og perceptionens temaer til kunstens, sprogets og hi­stori­citetens. (3 uger)

-Derrida og dekonstruktionen. En diskussion af Derridas udvikling fra kritikken af sprogfilo­sofi og lingvistik til hans opgør med metafysikken på én gang i forlængelse af og brud med Heideggers program for destruktionen af ontologiens histo­rie. (3 uger)

Engelsk titel

FILO, Module 5: Philosophical Subject: Hovedstrømninger i det 20. århundredes franske filosofi

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2017-ordningen

Målbeskrivelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 5: Filosofisk emne: HFIK03911E

PRIMÆRLITTERATUR (uddrag fra)

Descartes: Regulae ad directionem ingenii, Discours de la méthode, Principia philosophiae

Alain: Les Dieux, Mars ou la guerre jugée

Bachelard: La philosophie du non, Le rationalisme appliqué

Sartre: La transcendance de l'ego, L'être et le néant, Critique de la raison dialectique

Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Le visible et l'invisible

Derrida: De la grammatologie, Heidegger: la question de l'Être et l'Histoire

SEKUNDÆRLITTERATUR (forslag til)

Søren Gosvig Olesen: Filosofien i Frankrig eller Frankrig i Filosofien

Franskkundskaber er IKKE en forudsætning for at følge kurset.
Men det er bestemt en fordel at læse teksterne på fransk, hvis man har muligheden for det.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 409,5