F. ARK Arkæologisk praksis

Kursusindhold

Målsætningen med kurset er at give den studerende:

 • Viden om og forståelse af metoder og arbejdsgange inden for arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
 • Færdigheder i at anvende basale metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforskning.
 • Kompetencer i at reflektere over og kritisk vurdere metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.
Engelsk titel

Archaeological Practice

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi, Klassisk Arkæologi

Kurset udgøres af et projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med ophold af sammenlagt 10 ugers varighed ved et eller flere kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde. I relation til dette indgår en eller flere bundne skriftlige øvelser samt et seminar med mundtlige oplæg fra de studerende. Indholdet af det projektorienterede forløb aftales mellem de studerende, vejlederen og den/de pågældende arbejdsplads(er), men skal godkendes af studienævnet.

Kurset kan kun tages som tilvalg.

Det anbefales at kombinere dette tilvalg med BA-tilvalget i Praktisk og Teoretisk Museumskundskab, idet disse to tilvalg supplerer hinanden rigtig godt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Løbende bedømmelse
Alle dele af prøven aflægges i samme eksamenstermin, og bestås samlet.
1-3 skriftlige øvelser, der omhandler refleksion over arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning i relation til det projektorienterede forløb og har et samlet omfang på 10 normalsider (eksklusiv dokumentation og illustrationer). Derudover skal den studerende udarbejde en rapport, der redegør for det projektorienterede forløb og har et omfang på 5-10 normalsider. Den mundtlige fremlæggelse af det projektorienterede forløb skal vare 20 minutter.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen for BA-tilvalg 2019 for henholdsvis Forhistorisk og Klassisk Arkæologi

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi HFAB10011E

Studieordninger på Klassisk Arkæologi HFAB10011E

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 300
 • Øvelser
 • 74
 • Forberedelse
 • 18
 • Seminar
 • 7
 • Total
 • 399