Humanistisk Entrepreneurship - Bachelor/kandidat tilvalg

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og vurdere forudsætninger for iværksætning af en forretningsidé med inddragelse af et historisk og kulturelt perspektiv

• analysere og evaluere interne og eksterne aspekter, som indgår i en forretningsplan

• bidrage til udarbejdelse af en forretningsplan for en ny virksomhed

• analysere en virksomheds innovationsevne samt udarbejde og argumentere for forslag til innovationsstrategie

Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship (BA & MA Elective)

Holdundervisning med forelæsninger og diskussion på baggrund af de tekster, de studerende læser hjemme. Repræsentanter fra erhvervslivet deltager i undervisningen et par gange i løbet af kurset.

Materialet kan bestå af en feasibility plan (eksplorativ forretningsplan), en egentlig forretningsplan eller en innovationsanalyse af en virksomhed.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale i et emne, der aftales med underviseren. Bedømmelsesform: Materialet vægter 30 % i bedømmelsen.
Eksamenssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering.
Materiale: 3-5 normalsider.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Materialet kan udarbejdes i grupper med højst 3 deltagere.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​spansk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​fransk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​engelsk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​portugisisk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​italiensk/​​

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​tysk/​​

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 16-20 ns
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som grup-peprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere stu-derende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en af-rundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved to deltagere øges sideantallet med 50 % og ved tre deltagere med 100 %.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • Total
  • 409,5