DAN; Litteratur: At udgive tekster - kursus med praktik

Kursusindhold

De tekster, vi læser – hvad enten som studerende, som forskere eller som almindelige litteraturforbrugere – er blevet udgivet af nogen. Før de stilles til vores rådighed, er teksterne blevet udvalgt, lagt til rette, evt. redigeret, kommenteret og rettet for fejl, af professionelle aktører. Det gælder helt oplagt trykte bøger og udgaver af ældre tekster, hvad enten de er i bogform eller elektroniske. Men det gælder også til en vis grad de tekster, som findes i arkiverne: De er altid blevet indsamlet og systematiseret af nogen, er måske også blevet digitaliseret, kodet (»opmærket«) og har fået tilføjet metadata.
 

            Dette kursus lægger op til ved selvsyn at studere de processer, der går forud for teksternes offentliggørelse. Det være sig på almindelige bogforlag, i videnskabelige udgiverselskaber, på elektroniske udgaver eller på arkiver og biblioteker. Kurset handler altså om udgivelse i bred forstand, og nogle af de spørgsmål, som stilles, er følgende: Hvordan behandles teksterne? Hvor stor en rolle spiller udgiverne? Hvilke valg foretager de, og hvordan påvirker disse valg læsernes eller brugernes forståelse af teksterne? Hvordan påvirker de forvaltningen af den litterære kulturarv?
 

            Kurset består i en kombination af teori og praksis: Til at begynde med gives der et kort grundkursus i udgivelsesvidenskab (: editionsfilologi); derefter sendes de studerende ud på individuelle praktikforløb i virksomheder, der arbejder med udgivelse og tilgængeliggørelse af litterære tekster, og til sidst samles holdet igen for at udveksle erfaringer.
 

            Undervisningsdelen af kurset omfatter 20 konfrontationstimer, og der er et læsepensum på ca. 500 sider. Det individuelle praktikforløb omfatter 160 timer fordelt på otte uger (oktober og november måned). I kursets løb udarbejder de studerende hver sin ræsonnerende rapport over det praktiske forløb; denne rapport udgør eksamensopgaven. Der gives en times individuel vejledning til opgaven.

 

NB: Der er 19 pladser på kurset, fordelt på 10 virksomheder. Nedenfor anføres virksomhederne med oplysninger om de arbejdsopgaver, som kan komme på tale. På grund af det begrænsede antal pladser kan man ikke bare melde sig til kurset. Potentielle deltagere skal inden tilmeldingsfristens udløb fremsende en kort, motiveret ansøgning (max. 1 side) til Johnny Kondrup, på kondrup@hum.ku.dk 

I ansøgningen bedes man præcisere, hvilken institution man helst vil besøge – omend det ikke kan garanteres, at man får sit ønske opfyldt. Man bedes derfor også angive 2., 3. og 4. prioritet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: 2 pladser, fordelt på Den litterære redaktion og Dansk Sproghistorie

 

Den litterære redaktion:

 • Korrekturlæsning og tekstkritik, herunder grafisk tilrettelægning
 • Kommentering og redaktion af kommentarer
 • Redaktion af efterskrift
 • Pressemateriale


Det vil blive tilstræbt at praktikanten følger et udgivelsesprojekt fra start til slut.

 

Dansk Sproghistorie:

 • Udarbejdelse af biografier af de forfattere, der omtales i sproghistoriens bind 6, ”Forfatternes dansk”.

 

Den digitale udgave af N.F.S. Grundtvigs Værker, www.grundtvigsværker.dk (2 pladser)

 • Udarbejdelse af tekstkritisk udgave (hver praktikant får en lille tekst af Grundtvig)
 • Kollationering, dvs. sammenligning af den elektroniske tekst med originalen på tegnniveau
 • Tekstetablering, dvs. undersøge og evt. rette tekstfejl
 • XML-kodning af tekstens grafiske og indholdsmæssige struktur
 • Identifikation og opmærkning af kommentarkrævende ord
 • Evt. udarbejdelse af verbalkommentarer sammen med en af udgavens filologer.

 

Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (‘DUDS’), http://duds.nordisk.ku.dk, der digitaliserer tekster fra 1500 til 1750 (2 pladser)

Digital udgivelse af en heksetekst (troldomsanklage) fra 1593. Opgaven består i:

 • Etablering at teksten på grundlag af foreliggende transskription (i Word og tekstmærkningsprogram).
 • Præsentation af teksten sammen med billeder af kilden (faksimiler).
 • Udarbejdelse af tekstbeskrivelse, af formidlende kommentering og af historien om teksten.
 • Integrering af udgivelsen i KU's hjemmesidesystem (CMS).

 

Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet: digital udgivelse af nordiske middelaldertekster (2 pladser)

Redaktionelt arbejde knyttet til den nye digitale serie Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ.

P.t. arbejdes der på seriens to første udgivelser, en dansk bønnebog fra begyndelsen af 1500-tallet og et islandsk kongesagahåndskrift fra sidste del af 1200-tallet.
 

Redaktionelt arbejde knyttet til forskningsprojektet Skrift og tekst i tid og rum. Projektets mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med mere end 350 diplomer fra perioden 1253-1551.                                        

Evt. produktion af formidlende artikler om emner relateret til nordiske middelalderhåndskrifter til publicering på haandskrift.ku.dk

Arbejdsopgaverne tilpasses praktikantens forkundskaber og interesser, samtidigt med at det tilstræbes at give et indblik i forskellige dele af det filologiske arbejde, herunder korrekturarbejde efter primærkilder, og af digital opmærkning/annotation samt andet redaktionelt arbejde i relation til igangværende udgivelser.

 

Forlaget Multivers (1 plads)

 • Manuskriptvurdering og -udvikling
 • Antagelses- og refusionsprocedurer
 • Fagfællebedømmelse (peer review)
 • Proces- og økonomistyring, kvalitetssikring
 • Forfattermøder
 • Fastlæggelse af bogens design, udstyr og forlagets indsats
 • Jura: forlagsaftaler og rettighedsklarering
 • Udgivelsesbudgettering, indhentning af tilbud
 • Fondsansøgninger
 • Manuskriptbearbejdelse: korrektur og faktatjek
 • Oversættelsesredaktion
 • Illustrationer: billedredaktion, billedtekster og billedplacering
 • Kvalitetssikring af figurer, grafer, tegninger og billeder
 • Udarbejdelse af kolofon, titelblade, indholdsfortegnelse, noter, registre, bibliografi, illustrationsliste
 • Opsætning af bøger i InDesign
 • Satskorrektur og tjek af rettelser
 • Udarbejdelse af omslag: design og tekster
 • Markedsføring: udgivelsesevent, ambassadører, annoncering, PR, Facebook, webshop.

                 

Forlaget Gyldendal (3 pladser: 1 i redaktionen for dansk skønlitteratur, 1 i redaktionen for udenlandsk skønlitteratur og 1 i redaktionen for kulturlitteratur)

 • Forefaldende redaktionelt arbejde, bl.a.:
 • Manuskriptlæsning – danske og udenlandske
 • Udarbejdelse af afslagsbrev
 • Korrekturgennemgang – tjek af rettelser, delingsfejl etc.
 • Tekstredaktion – gennemgang af oversættelse
 • Billedredaktion – illustrationssøgning, rettighedsafklaring etc.
 • Færdiggørelse af omslag – omslagstekster
 • Deltagelse i ugentligt redaktionsmøde samt udvalgte forfattermøder
 • Praktisk arbejde, bl.a. hjælp ved boglancering, bogmesser, oplæsningsarrangementer m.v.

 

Museum Tusculanums Forlag (2 pladser)

Forefaldende redaktionelt arbejde, fx:

 • Korrekturlæsning af manuskripter inkl. faktatjek (kontrol af citater, bibliografiske referencer, titler, navne, årstal m.m.) og konsekvenstjek i.h.t. style sheet
 • Korrekturlæsning af satskorrekturer (kontrol af indholdsfortegnelse, klummetitler, noter, orddelinger, illustrationer, billedtekster, interne referencer, bibliografi, registre m.v.)
 • Udarbejdelse, redaktion og korrekturlæsning af registre (stikprøvekontrol, alfabetisering, persondata, årstal m.m.)
 • Billedredaktion (rettighedsklarering, organisering, kvalitetskontrol af billedmateriale etc.)
 • Indledende manuskriptlæsning inkl. udarbejdelse af udtalelser
 • Forefaldende marketings-, kommunikations- og kontorarbejde, fx:
 • Deltagelse i udarbejdelse af bagsidetekster, tekster til hejmmeside/Facebook.
 • Forberedelse af og deltagelse i BogForum i BellaCenter 15.-17. november 2019 (invitationer, arrangementer, materiale, salg, m.v.)
 • Forberedelse af Frankfurt Book Fair 16.-20. oktober 2019 (udarbejdelse af materiale, fx til University of Chicago Press, pakning m.m.
 • Praktiske opgaver, bl.a. poståbning/sortering, arkivering, forsendelse, telefonpasning, udarbejdelse af referater, kopiering m.m.
 • Produktions af e-bøger:

    - Klarering af rettigheder til tekst og billeder

 • Udarbejdelse af e-bøger (ocr-skanning, korrekturlæsning, opmærkning m.m.)
 • Udarbejdelse af metadata til e-bøger og trykte bøger (keywords, resume m.v.)

                                                                                                                  

Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen og de boghistoriske samlinger (2 pladser)

I Håndskriftsamlingen findes håndskrifter fra tidlig middelalder indtil i dag. Hvad enten der er tale om illuminerede håndskrifter fra middelalderen eller breve, manuskripter, dagbøger, skitser eller lignende papirer fra moderne personarkiver, er hvert enkelt dokument et uerstatteligt unikum.  Arbejdet med håndskrifter giver mulighed for at arbejde med tekster, som ingen har arbejdet med før. I Håndskriftsamlingen er der forfatterarkiver efter de store forfattere såsom H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, N.F.S. Grundtvig, Karen Blixen og Inger Christensen, og der er arkiver efter forlag, foreninger og institutioner. Der kommer hele tiden nye håndskrifter og arkiver til, og de bliver ordnet og gjort tilgængelige i Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem REX. Som praktikant i Håndskriftsamlingen og boghistoriske samlinger i afdelingen Specialsamlinger på Det Kgl. Bibliotek kommer man til at gennemgå, ordne og katalogisere arkiver. Der vil måske også være en mulighed for at bidrage til den løbende online-publicering af digitaliserede håndskrifter.


Forlaget Spring (2 pladser)

 • Manuskriptlæsning, udarbejdelse af udtalelser og deltagelse i redaktionsmøder og forfattermøder
 • Kommunikation med diverse aktører
 • Forvaltning af peer reviews
 • Korrekturlæsning af manuskripter, sproglig korrektion og kontrol af fakta, referencer (interne såvel som eksterne), samt citattjek, tjek af oversættelser: hele værker eller citerede værker m.m.
 • Korrekturlæsning af satskorrekturer
 • Registre: udarbejdelse og redaktion
 • Illustrationer: billedredaktion, rettighedssøgning og -afklaring, billedtekster
 • Udarbejdelse af bogomslag, bagsidetekster og pressemateriale
 • Markedsføring, design, hjemmeside, sociale medier
 • Sociale arrangementer omkring bogudgivelser
 • Forefaldende kontorarbejde
 • Forberedelse af og deltagelse i BogForum i BellaCenter 15.-17. november (invitationer, arrangementer, materiale, design og opbygning af stand, PR, salg, m.v.)
 • Løbende ideer til nye tiltag

 

Forlaget U Press (1 plads)

 • Manuskriptvurdering, forfattermøde, kvalitetssikring
 • Udarbejdelse af forlagskalkule og kontrakt
 • Udarbejdelse af fondsansøgninger
 • Manuskriptvejledning
 • Redaktionelt arbejde, herunder idéudvikling og sproglig rådgivning
 • Kontrol af korrekturrettelser, billedredigering, klargøring til tryk
 • Omslagsdesign, tekst til bagside og flapper, samarbejde med grafikere
 • Pressemeddelelse, markedsføring, salg og distribution  
 • Forberedelse og gennemførelse af BogForum
 • Hjemmesideredigering (WordPress)
 • Produktion af e-bøger og lydbøger

 

Engelsk titel

Editing: Course and practical experience

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • demonstrere viden om editionsvidenskabelige problemstillinger
 • reflektere over de problemer, der knytter sig til indsamling, redaktion og udgivelse (eller anden systematisk tilgængeliggørelse) af nyere såvel som ældre tekster
 • benytte fagligt relevante begreber og metoder på en selvstændig og kritisk måde
 • beskrive et gennemført praktikforløb med dettes arbejdsopgaver og reflektere over dem under inddragelse af ovennævnte begreber og metoder
 • inddrage relevant faglitteratur og forholde sig kritisk til den
 • udtrykke sig klart, præcist og nuanceret


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

 • demonstrere viden om de vigtigste editionsvidenskabelige problemstillinger
 • reflektere over de problemer, der knytter sig til indsamling, redaktion og udgivelse (eller anden systematisk tilgængeliggørelse) af nyere såvel som ældre tekster
 • benytte fagligt relevante begreber og metoder
 • beskrive et gennemført praktikforløb med dettes arbejdsopgaver og reflektere over dem under inddragelse af ovennævnte begreber og metoder
 • inddrage relevant faglitteratur
 • udtrykke sig klart, præcist og nuanceret


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med indlagte gæsteforelæsninger samt virksomhedspraktik

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 20
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Praktik
 • 36
 • Total
 • 412,5