DAN; Sprog - Tale og skrift: Kriminallingvistik

Kursusindhold

Retslingvistik er et felt under den anvendte lingvistik som beskæftiger sig med forholdet mellem (overtrædelser af) loven og sprog. I dette kursus er hovedfokus på den del der indgår i efterforskningsarbejde, dvs. det der også kan kaldes kriminal(teknisk) lingvistik. Vi kommer bl.a. ind på kriminelle sproghandlinger (som fx trusler og mened), sproglig profilering af skribenter og talere, ophavsanalyse af tekster og tale (authorship analysis eller speaker comparison), politiafhøringer og -rapporter samt  retssalsinteraktion. Som en løbende del af kurset vil deltagerne afrapportere deres oplevelse af en selvvalgt dansk retssag for resten af holdet.

 

Metodisk ligger hovedvægten på kvalitative analyser af data, men vi supplerer med simple, kvantitative metoder hvor det er relevant.

 

Det forventes, at deltagerne har forudsætninger svarende til gennemført Sprog 2 og Sprog 3, dvs. et bredt kendskab til dansk grammatik og til semantik, pragmatik og gængse sprogteorier.
 

Engelsk titel

Forensic linguistics

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • retslingvistikkens væsentligste problemstillinger, både i overblik for hele feltet og mere dybdegående for et enkelt, udvalgt delområde
 • centrale dele af retslingvistikkens begreber, teorier og metoder inden for det udvalgte delområde
 • et udvalg af det valgte delområdes analytiske værktøjer
 • retslingvistikkens historie og udvikling.
   

Færdigheder i at

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for retslingvistikken på en klar og nuanceret måde og med brug af feltets begreber
 • redegøre for teorier og metoder for et udvalgt delområde af retslingvistikken og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det udvalgte delområdes analytiske værktøjer på relevant materiale
   

Kompetencer til at

 • fokusere på og perspektivere retslingvistikken i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for retslingvistikken selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • retslingvistikken med forståelse for feltets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder inden for retslingvistikken.
   

Færdigheder i at

 • anvende retslingvistikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for retslingvistikken
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.
   

Kompetencer til at

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for retslingvistikken
 • arbejde selvstændigt med et udvalgt emne inden for retslingvistikken.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af underviseroplæg, workshoparbejde og hjemmeopgaver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5