DAN; Sprog - Sprog og samfund: Flersprogethed

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med flersprogethed. Vi vil undersøge, hvordan individer håndterer flersprogethed, fx ift. identitet, kultur, sprogvalg og sprogændringer. Vi vil desuden undersøge, hvordan samfundsinstitutioner forholder sig til flersprogethed på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i andre nationale institutioner, fx sundhedsvæsen og retssystem.

 

Kurset henvender sig til alle med interesse for et af de sproglige områder, som er mest diskuteret og mest kontroversielt i Danmark i dag.  Det vil give den studerende en øget indsigt i nutidige samfundsproblematikker såvel som i teoretiske problemstillinger. Det vil også invitere de studerende til at reflektere over, hvor de vil kunne bidrage med deres specialistviden i det danske samfund i dag.

 

Kurset vil se på sprogstruktur, sprogbrug og sprogideologi, og forhold vedrørende både børn og voksne vil blive diskuteret.

 

Der vil blive inddraget data fra Danmark og om dansk som talt i Nord- og Sydamerika, og hvor relevant også fra andre geografiske områder. Data vil primært være om dansk, men også data fra andre sprog kan indgå.

 

Litteraturen, som vi anvender, vil dække sociolingvistiske og kontaktlingvistiske tilgange.

 

På kurset vil der desuden blive arbejdet med den skriftlige akademiske fremstilling, og det vil derfor være en god forberedelse til specialeskrivningen.

Engelsk titel

Language and society: Multilingualism

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • formulere undersøgelsesspørgsmål inden for fagets område
 • indsamle eller udvælge relevant empirisk materiale til afklaring af den studerendes formulerede spørgsmål
 • analysere indsamlet empirisk materiale med anvendelse af de metodiske værktøjer, som tilgangene tilbyder
 • behandle og diskutere empirisk materiale mundtligt såvel som skriftligt

   

Desuden skal den studerende kunne:

 • demonstrere indsigt i teorier om flersprogethed
 • diskutere analytiske tilgange i forhold til empirisk materiale
 • påvise mulige praktiske konsekvenser af sin analyse


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Aktiv holdundervisning med diskussion og analyser af cases og data. Den aktive holdundervisning vil blive suppleret med individuel vejledning og korte forelæsninger, og den vil inddrage træning i god mundtlig og skriftlig afrapportering. Forberedelsen til undervisningen vil bestå i læsning af litteratur, opgaveløsning og forslag til mundtlig og skriftlig afrapportering.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmepgave

Opgaven skal inddrage empirisk materiale, som den studerende er blevet præsenteret for i kurset, eller som den studerende selv har indsamlet. Teori gennemgået på kurset skal anvendes, og der skal indgå refleksioner over metoderne benyttet til indsamling og analyse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5