DAN; De nordiske sprog i middelalderen (KUN BA-tilvalg eller valgfag)

Kursusindhold

Middelalderens nordiske (dvs. oldislandske, gammelnorske, fornsvenske og gammeldanske) litteratur består af mangfoldige tekster: fra de islandske sagaer, over oversættelser af franske kærlighedsdigte til gammelnorsk og den hellige Birgittas åbenbaringer på fornsvensk, til gammeldanske lovtekster og lægebøger. Mange af disse værker, som både er vigtige kilder til de nordiske sprogs historie og til Nordens litteratur- og kulturhistorie, er aldrig blevet oversat til moderne dansk.

Kurset henvender sig til interesserede i nordisk sprog, litteratur og kultur i middelalderen. På kurset får man de grammatiske og leksikalske redskaber til at kunne læse tekster fra Nordens middelalder på originalsprogene, og læsefærdigheden oparbejdes gennem læsning af et udvalg af forskellige tekster på oldislandsk, gammelnorsk, fornsvensk og gammeldansk. De fælles træk ved de nordiske middelaldersprog gennemgås, såvel som de specifikke træk ved de fire sprog, som de udvikler sig i løbet af middelalderen, og man bliver således i stand til at identificere de fire sprog. Endelig får man kendskab til de særlige filologiske discipliner og problemstillinger der gør sig gældende ved studiet af middelalderlige tekster: håndskriftkundskab, teksttransmission og tekstudgivelse samt oversættelse til moderne sprog.

Engelsk titel

The Nordic Languages in the Medieval Period

Uddannelse

Dansk (kurset kan tages som valgfag eller tilvalg)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden skal:

 • være i stand til at læse nordiske tekster fra ca.1200 frem til reformationstiden i begyndelsen af 1500-tallet på originalsprogene, med de nødvendige hjælpemidler;
 • kunne oversætte de opgivne tekster præcist;
 • kunne karakterisere de opgivne teksters sprogform, stil og genre;
 • have indsigt i de nordiske sprogs slægtskab og udvikling i løbet af middelalderen, og dermed en dybere forståelse af den nordiske sprogsituation i dag;
 • kunne redegøre for de opgivne teksters indhold og funktion og deres litterære udtryksform,
 • kunne redegøre for den nordiske middelalderlitteraturs vigtigste genrer samt aktuelle problemstillinger inden for udforskningen af de læste tekster

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

BA-tilvalg

Nordiske sprog I (Middelaldersprog), 2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Kompendier bestående af tekster og sekundærlitteratur foreligger i kursusrummet på Absalon ved kursets begyndelse. I tekstudvalget er væsentlige genrer repræsenteret, som fx saga, krønike, legende, digtning, lovtekst og encyklopædi. Der anvendes en grammatik og ordbøger som er tilgængelige på nettet, bl.a.:
 


Pensum:
Der læses et tekstudvalg på 20 normalsider islandsk, 5 normalsider norsk, 15 normalsider svensk og 15 normalsider dansk (normalsider à 1400 enheder), en kortfattet islandsk grammatik (ca. 60 normalsider), samt 100 normalsider tekstudvalg i oversættelse. Dertil kommer sekundærlitteratur i tilknytning til de læste tekster i et omfang af 100-150 normalsider.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig sagsfremstilling med forberedelse og hjælpemidler
For alle på holdet er det prøvebestemmelserne i BA-tilvalgsordningen Nordiske sprog I (Middelaldersprog), 2019, der gælder, da der er givet dispensation til, at alle på holdet kan afslutte faget med en mundtlig prøve.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Valgfag på Dansk BA 2012-ordningen , er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5