DAN; AFLYST Kommunikation: Diskursanalyse

Kursusindhold

Dette kursus har fokus på Diskursanalyse som metode. Diskurs skal her forstås som de (sproglige) mønstre, vi som mennesker har til rådighed, og som bruges til at etablere viden om og forstå den sociale verden.

Kurset tager udgangspunkt i forholdet mellem diskurs og identitet og vi undersøger, hvordan vi som mennesker bruger sproget til at skabe os selv – og lægge afstand til de andre. Du kommer til at arbejde med spørgsmål som:
 

 • Hvordan bruger man diskursanalyse i konkret kommunikationsarbejde?
 • Kan diskursanalyse bruges til at ændre menneskers adfærd, fx spisevaner hos udsatte grupper?
 • Hvad får man ud af at lave en diskursanalyse af en instagramprofil?
 • Hvordan udøver vi Diskursivt magt over andre?
 • Hvordan bruger vi diskurser og narrativer til at forklare, forsvare og ændre vores adfærd?


Diskursanalyse er en metode, der indlejrer sig i selve den konstruktionistiske verdensopfattelse: Sproget ses som (med)skaber af den diskursivt konstruerede sociale verden. Med Diskursanalysen kan du kortlægge magtrelationer, sætte fokus på underliggende antagelser, analysere identitet og pege på individets mulighedsbetingelser. Du kan sikre dig at et budskab eller en information rammer sin målgruppe rigtigt. Diskursanalysen er således et redskab til at åbne analytikerens øjne for sociale konstruktioner, der normalt tages for givet i en grad, at de accepteres som ”sandhed” og fx afsløre fx magtmisbrug, social diskrimination og uhensigtsmæssig kommunikation. Via de redskaber, du bliver introduceret til i kurset, vil du få et nyt blik både på sproget og på den verden, det konstruerer, og du vil kunne analysere og vurdere de udtalelser og tekster du møder i verden.

Du bliver ikke dygtig til at anvende diskursanalyse ved at læse om det, men ved hands-on-experience.  Kurset sigter derfor mod at indeholde lige dele teoretisk diskussion og praktisk diskursanalytisk arbejde. Du vil få konkrete eksempler på, hvordan du bruger Diskursanalyse på en i en lang række analyseobjekter i form af fx tekster, interviews, kampagnematerialer, mødeoptagelser, billeder og konkrete objekter og på hvordan du som kommunikationsmedarbejder kan bruge diskursanalyse og narrativer i din daglige praksis.

Du vil i løbet af kurset blive introduceret til og få mulighed for at afprøve forskellige diskursanalytiske tilgange bl.a. kritisk diskursanalyse (bl.a. Fairclough og Chouliaraki), diskursteori (Laclau og Mouffe, Bom), diskurspsykologi (bl.a. Potter og Wetherell) og multimodal diskursanalyse (bl.a. Machin, Van Leuwen og Kress), samt blive introduceret til narrativteori, identitetsteori og -konstruktion (bl.a. Lacan, Foucault, Gergen, Giddens, Zimmerman, Hall,).

Dette kursus klæder dig metodisk på til at arbejde professionelt med analyse af kommunikation, magtrelationer, sprogbrug og holdninger. De redskaber du bliver introduceret til, du kan bruge, når du fx som kommunikationsmedarbejder skal arbejde med strategisk kommunikation, branding, kampagner og adfærdsændringer, eller hvis du arbejder med mennesker i forbindelse med fx HR, coaching og narrativ terapi m.m.

Kurset er den del af Kommunikationsprofilen på Dansk.

Engelsk titel

Discourse Analysis

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Eksaminanden kan:

 • beherske det faglige områdes begrebsdannelser og kan bruge dem nuanceret og præcist
 • redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale
 • dokumentere overblik over og omfattende viden om det faglige område i dettes historiske dimension
 • perspektivere det faglige område videnskabsteoretisk og faghistorisk

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Kurset veksler mellem forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde bestående af konkret, praktisk analysearbejde og mindre skriftlige opgaver, der løbende peer-evalueres.

Undervisningsmateriale:

Grundbøger vil være:

 • Jørgensen og Philips (1999): Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur
 • Bom (2015): Diskursanalytisk metode, Samfundslitteratur
 • Gee, James Paul og Handford, Michael (red) (2012) The Routledge Handbook of Discourse Analysis, Taylor & Francis (online på Kb/Rex)


Der vil derudover foreligge et mindre kompendium ved kursusstart, og der vil blive henvist til elektroniske artikler og bøger i KB/Rex.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5