DAN; Kommunikation: Mundtlig kommunikation i organisationer

Kursusindhold

Lær at se verden med nye briller på!

Dette kursus lærer dig at analysere og forstå professionelles handlinger i organisatoriske sammenhænge ud fra et samtaleanalytisk perspektiv. De store organisatoriske opgaver løses i de små daglige interaktioner på møder og workshops, i MUS og rådgivningskonsultationer, ved skranken og rundt om kaffemaskinen mellem kolleger, i frokostpausen, mellem samarbejdspartnere og kunder etc.

 

Interesserer du dig for ledelse, samarbejde, beslutningsprocesser og kommunikation, er det nødvendigt at nærstudere hvad der rent faktisk sker ude i den organisatoriske dagligdag. Når man indgår i samtaler med fx chefer og kolleger, er man med sine samtalebidrag nemlig med til at løse nogle organisatoriske opgaver, men man skaber og vedligeholder også professionelle identiteter for sig selv og andre, og man påvirker - og påvirkes af - sine professionelle (og personlige) relationer til dem. Og det gør en forskel om man kommunikerer face-to-face eller via teknologi! Men oftest er vi ikke bevidste om hvordan vi rent faktisk kommunikerer med hinanden: vi gør det bare med autopiloten sat til!

 

Så hvis du vil lære mere om menneskelige relationer og få nye indsigter i hvordan vi mennesker skaber mening i vores professionelle dagligdag, og få nye forståelser for hvad ’mundtlig’ kommunikation rent faktisk er for en størrelse i et samtaleanalytisk perspektiv, så meld dig til dette kursus. Du vil med garanti aldrig mere se på verden omkring dig på samme måde igen!
 

Lidt mere om kursusindholdet

På kurset får du stærke redskaber til at analysere den konkrete professionelle dagligdag i deltaljer, og rådgive professionelt ud fra disse analyser. Du lærer at arbejde samtaleanalytisk og videoetnografisk med henblik på at udvikle analytiske pointer. Du lærer samtidig at omsætte disse pointer til trainables, og bruge dem i en workshopbaseret rådgivningssituation over for medarbejdere. Det kan du bruge direkte i dit arbejde som kommende leder, rådgiver eller konsulent. Du kan også bruge det til at optimere din egen professionelle interaktion med kolleger.

 

Kursets teoretiske temaer er bl.a. CCO (communication constituting organisations) og rutiner; institutionel interaktion og formalitet; identitetskonstruktion; intersubjektivitet, samarbejde og enighed; alignment og affiliation; accountability og moralarbejde; sladder og social korrektion, ideudvikling, epistemics, entitlement og professionel autoritet.

 

Dagene er lange, men indeholder mange skift, pauser og energizers. Der er både mange teoretiske begreber, der skal introduceres til, og en praktisk metode, der skal trænes i. Derfor er alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion, og et løbende fokus på lessons and implications for teori og praksis. Og der er indlagt et par breaks undervejs i semestret til dataindsamling og bearbejdning.

 

Kurset rummer ikke en fælles case. De studerende skal selv vælge en case og samle data ind til den. Der afsættes tid i undervisningen hertil. Data skal være fra en arbejdsplads, gerne fra et studenterjob. Data kan være fra mange forskellige typer settings og genrer. Der må ikke tappes data fra medier, youtube osv.

Engelsk titel

Oral Communication in Organisations

Uddannelse

Dansk

 

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

Demonstrere viden om

 • det samtaleanalytiske områdes væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af det
 • samtaleanalytiske områdes begrebsapparatur, teorier og metoder
 • et udvalg af det samtaleanalytiske områdes teoretisk-analytiske værktøjer
 • det samtaleanalytiske områdes relevante historiske dimension

   

Demonstrere færdigheder i at

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte samtaleanalytiske område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for det samtaleanalytiske  og videoetnografiske områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det samtaleanalytiske områdes analyseværktøjer på relevant materiale

   

Demonstrere kompetencer til at

 • fokusere på og perspektivere et samtaleanalytisk område i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for det samtaleanalytiske område selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevide
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

Demonstrere viden om og forståelse af

 • et udvalgt samtaleanalytisk emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Demonstrere færdigheder i at

 • anvende det samtaleanalytiske og videoetnografiske områdes videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for det samtaleanalytiske område
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Demonstrere kompetencer i at

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen

 

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen

Alle studieordninger findes her.

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5