AFLYST - DAN; Valgfag 4: Sproglig etnografi

Kursusindhold

Dette kursus viser, hvordan man kan anvende sproglige analyser til at få indsigt i verden omkring os. Vores udgangspunkt er, at vi ikke blot er analytikere – studerende og forskere - men også mennesker i verden. Dermed er vi medskabere af social betydning og dybt forankret i forståelsesprocesser. På kurset skaber vi i fællesskab ny viden om hvordan og hvorfor sprog fungerer i menneskers hverdag.

 

Kurset vil bygge på de færdigheder til at beskrive sprog, deltagerne allerede har tilegnet sig på danskuddannelsens grundkurser. Det vil dog give deltagerne mulighed for at forstå og tilgå sproget på nye måder – både teoretisk og metodisk. Overordet introducerer kurset de studerende til den akademiske tilgang Sproglig etnografi (Rampton 2007, Maybin & Tusting 2011, Snell et al. 2015) med særlig fokus på analyser af interaktion.

 

Sproglig etnografi arbejder med mange typer af problemstillinger og anvendes gerne til at afklare praktiske og hverdagsrelevante spørgsmål inden for forskellige fag. Altid er det dog ud fra et sprogligt perspektiv og med en forståelse af sprog og omverden som noget, der skabes i samklang med hinanden. Etnografiske vinkler bruges til at forstå hvordan sproget indgår i menneskers virkelighed.

 

Kurset vil inddrage en række områder som fx skoler, arbejdspladser, familier, sociale medier, offentlige byrum og mad. Vi vil læse forskellig teori om begreber som fx mobilitet, diversitet, socialisering, identitet og autenticitet.

 

Deltagerne vil stifte bekendtskab med forskningsprocesser og med team-baseret arbejde. Vi gennemgår i detaljer processen fra idé til undersøgelsesdesign, dataindsamling, analysemetode og den afsluttende formulering af et videnskabeligt argument.


Kurset er også en god forberedelse til bachelor-projektet, og der bliver lagt stor fokus på og afsat tid til de studerendes arbejde med eksamensopgaven.

 

Eksamen består i en fri skriftlig hjemmeopgave. Denne skal inddrage empirisk materiale indsamlet i forbindelse med kurset. Deltagerne skal også anvende teori gennemgået på kurset, og der skal indgå refleksioner over metoderne benyttet til indsamling og analyse. Der arbejdes med denne opgave løbende på kurset.

Engelsk titel

Linguistic Ethnography

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

På baggrund af dette kursus forventes den studerende kunne:

 • formulere undersøgelsesspørgsmål inden for fagets område
 • indsamle relevant empirisk materiale til afklaring af formulerede spørgsmål
 • udvælge materiale til at besvare formulerede spørgsmål
 • analysere indsamlet empirisk materiale med anvendelse af de metodiske værktøjer som tilgangen tilbyder
 • behandle og diskutere empirisk materiale mundtligt såvel som skriftligt

 

Desuden skal den studerende kunne:

 • demonstrere indsigt i sproglig etnografi
 • diskutere analytiske tilgange i forhold til empirisk materiale
 • foreslå praktiske konsekvenser af sine analyser


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5