DAN; Valgfag 3: Kort, kortere, ultrakort prosa

Kursusindhold

Kurset tilbyder en så grundig indføring i novellen og andre, endnu kortere prosaformer, som man kan nå på et enkelt semester med 6 ugentlige timer. De korte og ultrakorte fortælleformer skal undersøges og beskrives ud fra fire indfaldsvinkler: 1) en genreteoretisk, 2) en tekstanalytisk og 3) en genrehistorisk og 4) en didaktisk, dvs. med henblik på senere anvendelse i litteraturundervisning og formidling.

 

Kurset henvender sig til alle interesserede, men især til dem, der tænker på at skrive litterært speciale, og dem, der ikke er fremmede for tanken om engang at undervise i dansk, og som da vil få brug for relevante litteraturpædagogiske redskaber.

 

Hvad teorien angår, vil vi opridse den danske novelleteoretiske diskussion, der indledtes med Søren Baggesens bog Den Blicherske Novelle (1965) og blev videreført af Jørgen Dines Johansen, Aage Henriksen, Thomas Bredsdorff, Lars Arild og Marie Lund Klujeff m.fl. I tekstanalyserne vil vi afprøve en hel række egnede modeller og metoder, men først og fremmest teste teorierne af mod praksis. På det litteraturhistoriske, særligt det genrehistoriske plan giver kurset deltagerne et overblik på de korte formers udvikling fra St. St. Blichers Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog over bl.a. Herman Bang og H.C. Branner til f.eks. Helle Helle, Naja Marie Aidt, Pia Juul og Caroline Albertine Minor. Endvidere skal perspektivet bredes ud såvel historisk som geografisk gennem læsninger af udvalgte klassikere, bl.a. Boccaccio, Heinrich von Kleist, Anton Tjekhov, Ernest Hemingway, Franz Kafka og nyere store kortprosaister som Kjell Askildsen, Raymond Carver og Alice Munro.

 

Kurset indledes dels med en indføring i novellens teori og en præsentation af de eksempler, der på det verdenslitterære plan har dannet tradition. Desuden vil der fra begyndelsen blive givet en indføring i nyere teori om ’genericitet’ i bred forstand frem for ’genre’ i snæver forstand.

 

Til kursets begyndelse vil der foreligge et teorikompendium og en antologi med repræsentative tekster af de vigtigste danske novellister og kortprosaister gennem tiderne samt de udvalgte internationale eksempler. Tekst til første gang lægges i Absalon.

Engelsk titel

Short, very short and ultrashort prose fiction

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • Præsentere og diskutere almene teorier om litterære genrer, især prosagenrer
 • Redegøre for de vigtigste bud på teori om novelle og kortprosa og drøfte deres styrker og svagheder
 • Analysere korte, kortere og helt korte fiktionstekster under brug af begreber og modeller fra fortælleteori, udsigelsesteori og teorier om komposition og billedsprog
 • Perspektivere korte danske prosatekster litteraturhistorisk med henblik på perioder og literære tendenser
 • Tilrettelægge korte undervisningsforløb under anvendelse af udvalgte tekster fra kurset
 • Formidle egne analytiske iagttagelser på kursets litterære materiale både for et akademisk og et almindeligt publikum


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Forelæsninger, analytiske øvelser i plenum, korte gruppedrøftelser samt individuel vejledning inden og under opgaveskrivning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5