DAN; Valgfag 2: Tekster, bøger og bits. Introduktion til editionsfilologi, litteratursociologi og digital tekstteori

Kursusindhold

Mange Dansk-kandidater kommer i deres professionelle liv til at arbejde med udgivelse og formidling af tekster i den ene eller den anden form – som forlagsredaktører, som videnskabelige udgivere (editionsfilologer), som kommunikationsmedarbejdere eller tekstforfattere i mediebranchen eller i det private erhvervsliv. At udgive og redigere tekster involverer en række forskellige kompetencer og færdigheder: sproglige, analytiske og kritiske såvel som mere praktiske og tekniske, hvor det handler om at transponere tekster mellem forskellige medier. ”Tekster, bøger og bits” er en sammenhængende, tværfaglig introduktion til tre forskningsfelter, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af det at udgive og analysere tekster i varierende situationer og medier – både som fysiske bøger og som digitale tegn. Kursets tre moduler giver tilsammen et overblik over det brogede felt, men der er også mulighed for at fordybe sig i den enkelte disciplin eller problemstilling. Der er god plads til at udfolde den indre nørd.

 

Kursets tre dele kan kort sammenfattes således: Editionsfilologien beskæftiger sig med forberedelse af tekster (ofte ældre) til udgivelse eller genudgivelse. Dens hovedelementer er tekstkritik, udformning af variantapparater, dokumentbeskrivelse og kommentering. De indbefatter alle fortolkning, så nogen værdifri videnskab er der ikke tale om. Men hvordan gør man i praksis? Og hvorfor? Litteratursociologien interesserer sig for litteraturens forskellige mediesammenhænge og for samspillet mellem aktører i det litterære kredsløb: forfattere, redaktører, forlag, kritikere, læsere m.fl. Hvordan bidrager disse aktører hver især til teksters måde at skabe betydning på? Og hvordan påvirker den digitale medieudvikling den litterære offentlighed? Digital tekstteori tager udgangspunkt i, at maskiner er eksperter i at regne, søge og ordne data, mens mennesker er eksperter i at skrive, læse, tale og forstå sprog. Hvordan får man maskiner og mennesker til at arbejde sammen? Og hvilke muligheder rummer det for præsentation og fortolkning af tekster?

 

Kurset henvender sig til studerende med interesse for både sprog, litteratur og medier. Det er både teoretisk og praktisk anlagt. Målet er at opøve analytiske, teoretiske og formidlingsmæssige færdigheder til at arbejde med tekster i forskellige professionelle sammenhænge – fx i litteratur- og kulturformidling, tekstudgivelse, forlagsredaktion og digital informationsbehandling. Der vil indgå undervisning i informationssøgning ved specialister fra Det Kongelige Bibliotek.

 

Der vil komme links til sekundærlitteratur i kursets Absalonrum.

Engelsk titel

Texts, Books and Bytes. An Introduction to Textual Scholarship, Sociology of Literature and Digital Text Theory

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • demonstrere viden om editionsfilologi, litteratursociologi og digital tekstteori med de dertil knyttede teoretiske og metodiske problemer,

 • analysere og formidle et stof inden for kursets tre underområder på en selvstændig, reflekteret velstruktureret og vederhæftig måde,

 • bruge den terminologi og de videnskabelige metoder, der knytter sig til editionsfilologi, litteratursociologi og digital tekstteori, samt forholde sig kritisk til de vigtigste metodiske positioner inden for områderne.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med indlagte forelæsninger og praktiske øvelser

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5