DAN; Valgfag 1: Medier og sundhed

Kursusindhold

Sundhed står højt såvel på den politiske dagsorden som i befolkningens bevidsthed og livsstil, ligesom den udgør et vigtigt indhold i medierne. Kurset vil sætte fokus på mediernes rolle i forhold til at formidle, vedligeholde, normsætte og forandre opfattelser af sundhed. Det vil beskæftige sig med den rolle, medierne har for præsentationen af sundhed på forskellige medieplatforme og for, hvordan eksempelvis private brugere, institutioner eller virksomheder bruger og er med til at skabe den information, viden og underholdning om sundhed, der formidles via medier.

Kurset vil arbejde med forskellige teoretiske tilgange til forholdet mellem sundhed og mediebrug, og der vil blive lagt vægt på mediernes rolle for folks opfattelse af sundhed set i både et kulturelt, psykologisk og socialt perspektiv.

De metodiske tilgange vil være kvantitative såvel som kvalitative, idet der arbejdes med spørgeskema, indholdsanalyse og interview. Der vil analytisk og i et modtager- og brugerperspektiv blive lagt op til at arbejde med forskellige temaer, såsom sundhed og sygdom i forskellige medier og genrer; brugen af elektroniske sundhedsportaler; forholdet mellem krop, køn, alder og sundhed set i lyset af forskellig mediebrug; samspillet mellem medier, forbrug og sundhed; sundhedskampagner på tværs af medier mv. Disse og andre temaer vil efter de studerendes interesse kunne danne afsæt for de empiriske modtager- og brugeranalyser.

Engelsk titel

Media and Health

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan demonstrere:

 • Viden om og forståelse af centrale teorier om brugsformer og virkninger i forbindelse med forskellige medietyper og sundhedsbegreber
 • Audiovisuelle mediers æstetik og modtagerforhold i et psykologisk, kulturelt og/eller socialt og sundhedsmæssigt perspektiv
 • Brug og reception af såvel massemedier, herunder film og tv, som af netværksmedier i en tværmedial sundhedskultur
 • Forskelle og ligheder mellem udvalgte teoretiske og metodiske traditioner inden for den mediebaserede analyse af sundhed
 • Færdigheder i at planlægge og gennemføre en mindre empirisk undersøgelse af et medie, en genre, et medieprodukt eller en brugskontekst ud fra et modtager- og brugerperspektiv i et mediebaseret sundhedsperspektiv
 • Kompetencer i at redegøre for og perspektivere styrker og svagheder ved forskellige typer af kvalitative og kvantitative metoder
 • Færdigheder i at redegøre for og selvstændigt vurdere centrale teorier vedrørende medier, sundhed, modtagere og mediebrug
 • Kompetencer i at anvende og selvstændigt vurdere valget af kvalitative- og/eller kvantitative metoder i en konkret modtager - eller brugerundersøgelse i forbindelse med en mediemæssig funderet sundhedsproblematik

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5