Økonomisk sociologi

Kursusindhold

Økonomisk sociologi har været et væsentligt aspekt af sociologien siden de sociologiske klassikere, og i de seneste årtier har der i sociologien været en stigende interesse for at forstå det økonomiske system, at forstå menneskers økonomiske adfærd, at forstå årsager til den fortsatte tilstedeværelse af økonomiske kriser, og at forstå den globale kapitalismes udvikling i dag. Kapitalismens ”lykkelige periode” i den vestlige verden, årene 1945-75, med økonomisk vækst, relativt mindre økonomisk ulighed end før og siden, udvikling af velfærdsstat og demokrati, og Keynesiansk økonomisk politik, er siden 1980 blevet afløst af en neoliberalistisk økonomisk politik, faldende fagforeningsorganisering, faldende vækstrater og stigende ulighed.

Den økonomiske krise siden 2008 har i både Europa og USA ført til på den ene side en genopstået interesse for kapitalismekritik og mulige alternativer til kapitalismen, og på den anden side en øget modvilje mod indvandrere, som mange tror er årsagen til krisen.

Siden 1970’erne har den globale kapitalisme været karakteriseret af, at finanssektoren er vokset enormt, at erhvervsvirksomheder i stigende grad bruger deres overskud på at købe deres egne aktier og andre former for finansielle spekulationer, at den private gæld er tredoblet i den vestlige verden, og at den fiktive kapital (en finanskapital, der ikke er knyttet til produktion) i dag globalt udgør over halvdelen af pengemængden.

Det er i høj grad væksten i Kina (ikke mindst byggeri), der har stabiliseret verdensøkonomien i de sidste ti år. Kina og Indien har haft vækstrater på 5-10 % årligt, mens den vestlige verden har årlige vækstrater på 0-2 %, og det ser ud som om, at kapitalismen nærmer sig et punkt med nulvækst, hvilket formentlig er uholdbart for et kapitalistisk økonomisk system.

Demokratiet er i krise i Europa og i USA, medens der ikke er tegn på demokratisk udvikling i Kina, og det ser ikke længere ud til, at kapitalisme behøver at udvikle demokrati, tværtimod har en højtudviklet kapitalisme tilsyneladende ikke brug for demokrati.

Siden midten af 1700-tallet er den globale pengemængde vokset 1-2 % om året (i nogle perioder mere end andre), og i de sidste 40 år er det blevet stadig sværere at finde profitable investeringsmuligheder i den vestlige verden, hvilket er en del af grunden til finanssektorens vækst og de stigende boligpriser. Storbyer er i stigende grad forbeholdt de rige, mens de fattige bor i slumforstæder i den 3. verden eller i triste forstæder i den vestlige verden.

 

Økonomi er en politisk videnskab, men præsenteres ofte som om det var en naturvidenskab, og et kursus i økonomisk sociologi vil derfor også være en kritisk diskussion af den neoklassiske økonomi, der dominerer økonomi-videnskaben.

 

Engelsk titel

Economic Sociology

Uddannelse

Bachelorkursus (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelorkursus (2017-studieordning): 7,5 ECTS

Kandidatkursus: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Vi vil opnå en viden om nutidens globale kapitalisme, dens udviklingspotentialer og problemer, og en viden om relevante diskussioner og kritikker af den globale kapitalisme.

 

Færdigheder:

Vi vil kunne analysere problemer i relation til den globale kapitalisme og dens kriser.  

Vi vil kunne formulere relevante problemstillinger indenfor økonomisk sociologi og vælge relevante teorier til at belyse dem.

 

Kompetencer:

Vi vil kunne skrive et analytisk essay om et væsentligt økonomisk sociologisk spørgsmål.

Vi vil kunne forholde os kvalificeret og kritisk til økonomiske teorier og til økonomisk politik.

Forelæsninger og diskussion på holdet.

Harvey, David: Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason (Oxford University Press 2018)

Piketty, Thomas: Kapitalen i det 21. århundrede (Gyldendal 2014)

Mazzucato, Mariana: The Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy (Public affairs 2018)

Streeck, Wolfgang: How Will Capitalism End? (Verso 2016)

Varoufakis Yanis: And the weak suffer what they must? (Nation books 2016)

Wolff, Richard: Capitalism’s Crisis Deepens: Essays on the Global Economic Meltdown (Haymarket Books 2016)

Hudson, Michael: J is for Junk Economics: A Guide to Reality in an Age of Deception (Islet 2017)

Huffington, Clare, Armstrong, David a. o. (ed.): Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations (Karnac Books 2004)

Deleuze, Gilles & Guattari, Felix: Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (Penguin Classics   2009)

Foucault, Michel: Sikkerhed, territorium, befolkning (Hans Reitzels forlag 2008)

Forelæsning d. 8. februar 1978, Forelæsning d. 15. februar 1978, Forelæsning d. 22. februar 1978

Santner, Eric: The Weight of All Flesh. On the Subject-Matter of Political Economy (Oxford University Press 2015)

Salecl, Renata: Valgets tyranni (Forlaget Philosophia 2012)

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Mundtlig feedback og feedback ved afsluttende eksamen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
NB! Da universitetet på grund af covid19 situationen er/har været nedlukket for fysisk fremmøde er eksamensformen i forårssemesteret 2020 midlertidigt ændret til en on-line mundtlig eksamen med synopsis via videokonferencetjenesten Zoom.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28