Motivation i mødet mellem offentligt ansatte og borgere

Kursusindhold

På kurset skal vi undersøge samspillet mellem motivation og offentligt ansatte i mødet med velfærdsstatens borgere. Kurset er opbygget som en række workshops, hvor der hver gang arbejdes med cases fra forskellige sektorer i velfærdsstaten bl.a. beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet m.fl. 

 

Kurset er inddelt i fire overordnede blokke, som hver repræsenterer et tema i mødet mellem offentlig ansat og borger:

1. Mødet mellem offentligt ansatte og borgere: Motivation, beslutninger og adfærd 

2. Dynamikker i selve mødet 

3. Outcomes af mødet 

4. Den institutionelle kontekst for mødet 

 

Eksempler på spørgsmål, vi skal arbejde med, lyder:

 • Hvilke konsekvenser har forskellige motivationsprofiler hos de offentligt ansatte for deres adfærd og beslutninger i det borgervendte arbejde?
 • Hvilke faktorer ligger bag, at der nogle gange opstår konflikter i forbindelse med mødet?
 • Hvordan kan der i praksis opstå forskelsbehandling, når lovgivningen er ens for alle?
 • Hvilken betydning har forskellige rammer omkring mødet for mødets indhold – fx at møde digitaliseres? 

 

Desuden skal vi arbejde med de særlige metodiske potentialer og udfordringer, der kan ligge i at undersøge motivation, offentligt ansatte og det borgerrettede arbejde.

Eksamen er en fri opgave med samme form og struktur som en forskningsartikel om emnet. Vi arbejder med eksamensopgaven allerede fra første undervisningsgang ud fra ideen om, at eksamen ikke bare skal være en afsluttende bedømmelse, men et pædagogisk redskab. Det indebærer også, at der igennem kurset vil være mulighed for at få feedback på foreløbige overvejelser og udkast fra underviser og de øvrige kursusdeltagere.

Engelsk titel

Motivation in the interaction between public employees and citizens

Uddannelse

Bachelorkursus (2012-studieordning): 20 ECTS

Bachelorkursus (2017-studieordning): 15 ECTS

Kandidatkursus: 15 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • At kunne redegøre for teorier om motivation, markarbejderadfærd, beslutningstagen og vurderinger   
 • At kunne reflektere over teoriernes styrker og svagheder 
 • At kunne redegøre for forvaltningens struktur og de særtræk, der karakteriserer de sektorspecifikke velfærdsområder
 • At kunne reflektere over hvordan de forskellige strukturer og særtræk påvirker mødet mellem offentligt ansatte og borgere  

 

Færdigheder:

 • Udvælge og anvende relevante teorier og perspektiver i en konkret analyse
 • Sammenligne, modstille, evaluere og diskutere fagets teorier og kernebegreber
 • Analysere empirisk materiale i tilknytning til genstandsfeltet herunder kunne redegøre for valg af metoder og disse fordele og ulemper

 

Kompetencer:

 • Kritisk forholde sig til den eksisterende litteratur og aktivt forsøge at bidrage til den med nye teoretiske og/eller empiriske indsigter
 • Selvstændigt perspektivere de præsenterede teorier til aktuelle spørgsmål omkring den offentlige sektor
 • Omsætte teoretiske og empiriske indsigter til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger

Kurset er en kombination af oplæg fra underviser samt diskussioner af tekster, cases og øvelser. Den sidste undervisningsgang er der afsat tid til en ”minikonference”, hvor de studerende kan præsentere ideer til forskningsdesigns for opgaven og få feedback fra underviser og medstuderende.

Pensum udgør ca. 1.500 sider og vil primært bestå af videnskabelige artikler fra førende tidsskrifter i forvaltning samt enkelte bøger. Eksempler på pensumlitteratur:

 

Michael Lipsky (1980) Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services.

 

Ryan, Richard M. og Deci, Edward L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1):68-78.

 

Nowell, B., & Boyd, N. (2010). Viewing community as responsibility as well as resource: Deconstructing the theoretical roots of psychological sense of community. Journal of Community Psychology, 38(7), 828-841. (14 sider)

 

Tummers, L., & Rocco, P. (2015). Serving Clients When the Server Crashes: How Frontline Workers Cope with E-Government Challenges. Public Administration Review.

 

Bellé, N. 2013. Experimental evidence on the relationship between public service motivation and job performance. Public Administration Review, 73: 143-153.

 

Mogens Jin, Justin M. Stritch, Frederik Thuesen (2018). Punishment on the Frontlines of Public Service Delivery: Client Ethnicity and Caseworker Sanctioning Decisions in a Scandinavian Welfare State. Journal of Public Administration Research And Theory 28(3):339–354.

 

Jensen, Ulrich Thy & Lotte Bøgh Andersen.2015. Doing Good for Society or for the Individual User: Public Service Motivation, User Orientation and Prescription Behavior, Public Administration, 93(3): 753-768.

 

Bisgaard, Mette. ”Det er ligesom en eksamen”: et eksplorativt studie af borgerstrategier inden mødet med det offentlige. Århus. politica, 50. årg. nr. 3 2018, 364-383

 

Erving Goffman (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books, s. 34-51

 

Järvinen, Margaretha & Nanna Mik-Meyer (2003): At skabe en klient - Institutionelle identiteter i socialt arbejde. Hans Reitzel.

Forvaltningsfag på grunduddannelsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56