Nyere Temaer i Politisk Økonomi

Kursusindhold

Faget beskæftiger sig med nyere temaer og tendenser indenfor studiet af politisk økonomi.  Dette vil blive gjort ved at tage grundlæggende begreber, redskaber og generelle teorier indenfor feltet for givne og fokusere mere detaljeret på udvalgte, nyere forskningsbidrag indenfor en række spændende og aktuelle fronter indenfor samfundsforskningen.

 

I fagets første halvdel vil gennemgås nyere forskningsbidrag indenfor områder som f.eks., men ikke afgrænset til, politisk-økonomiske analyser af anarkier, statsdannelse og statsbygning, autokratiske regimers udvikling, moderne autokratier og illiberale demokratier, revolutioner og oprør, terrorisme, økonomisk væksts determinanter, økonomisk væksts konsekvenser, demokrati og velstand, optimal statsstørrelse, social tillid, religion og velstand m.m.  I fagets anden del vil bl.a. andre forskere fra instituttet og andre institutioner blive inviteret til at præsentere egen, relevant forskning indenfor politisk økonomi, ligesom der vil blive arrangeret et eller flere heldagsseminarer.

 

Faget sigter imod at de studerende skriver en selvstændig, fri hjemmeopgave om et selvvalgt emne indenfor et hjørne af politisk økonomi.

Engelsk titel

Recent Developments in Political Economy

Uddannelse

Bachelor kursus (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelor kursus (2017-studieordning): 7.5 ECTS

Kandidat kursus: 7.5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Gennem faget skal den studerende

 • Stifte bekendtskab med en række nyere teoridannelser i.f.m. den praktiske anvendelse af økonomiske teorier på politologiske problemstillinger.
 • Stifte bekendtskab med en række nyere, udvalgte empiriske resultater indenfor studiet af f.eks. anarkier, autokratier, demokratier, samt årsager til og konsekvenser af politisk-økonomisk beslutningstagen.

 

Færdigheder:

Faget skal give den studerende evnen til

 • at identificere centrale, nyere teoridannelser indenfor politisk økonomi.
 • at kende og forstå nyere empiriske resultater indenfor feltet

 

Kompetencer:

Faget skal give den studerende kompetence til at kombinere teoretiske indsigter af varierende abstraktion med empiriske studier af politologiske problemstillinger i grænselandet mellem stat og marked.

Blanding af undervisers oplæg og studenteroplæg, inviterede oplægsholdere, samt enkelte praktiske opgaver.

Der vil i sagens natur ikke være nogen grundbog.  Pensum vil bestå af udvalgte artikler fra de seneste 30 år, med vægten lagt på nyere fremfor ældre arbejder, typisk en surveyartikel og 1-2 konkrete, teoretisk-empiriske anvendelser.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28