Kernefag: Viden

Kursusindhold

Det overordnede formål med faget er at skærpe de studerendes refleksive kompetencer i forhold til deres anvendelse af viden, ekspertise og data (i evaluering og øvrige vidensbaserede praksisser). Kurset introducerer derfor de studerende til de primære debatter inden for videnskabs- og ekspertise-sociologi og udstyrer dem med værktøjer til at analysere og vurdere videns-produktion, -brug og -evaluering. Gennem kurset bliver de studerende introduceret til grundlæggende spørgsmål om videns-produktion og ekspertise, hvordan man kan vurdere kvantitativ og kvalitativ viden på specifikke emner, samt hvilke praktiske, analytiske og politiske konsekvenser der følger af disse forskellige tilgange til viden.

 

Dette formål tilgodeses via engagement i følgende emner:

 

1. Introduktion

 • Introduktion til videnssociologisk teori

 

2. Hvor og hvem producerer viden?

 • Del to fokuserer op forholdet mellem videnskab, ekspertise og professioner, co-produktion af viden og mode 2 vidensproduktion, aktør-netværks analyse og videnskabelige kontroverser

 

3. Hvordan produceres (og bruges) viden?

 • Del tre struktureres omkring forskellige epistemiske praksisser såsom kvantifikation, klassifikation, indeksering, eksperimentering, benchmarking, standardisering, visualisering m.fl.

 

4. Konklusion

 • En afsluttende diskussion af videnspraksisser og deres konsekvenser i forskellige organisatoriske, samfundsmæssige og politiske sammenhænge
Engelsk titel

Core Subject: Knowledge

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Evaluativ viden. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Evaluativ viden.

 

 

Målbeskrivelse

Viden:

Studerende vil blive bekendt med de grundlæggende spørgsmål om videns-produktion og grundlæggede teorier indenfor videns-sociologien. De vil være i stand til at identificere, beskrive, undersøge, tabulere og fortolke viden ved hjælp af forskellige metodologiske og analytiske strategier.

 

Færdigheder:

Studerende vil kunne klassificere, sammenligne og ændre forskellige elementer i forskningsprocessen, vurdere metoder og analyseresultater samt identificere og spore forbindelser mellem forskellige metoder og deres implicitte mulige konsekvenser for databehandling og analyseresultater. Desuden vil de kunne bruge deres erhvervede viden i en anvendt kontekst og kunne skrive forskellige typer af videns-baserede outputs, der er relevante for evalueringspraksisser i bred forstand.

 

Kompetencer:

Studerende vil udbygge deres kompetencer til selvstændigt at producere, behandle og anvende forskellige videns-former til at gennemføre og kritisk indgå i evalueringspraksis. De vil erhverve kompetencer til at vurdere kvaliteten af evaluativ viden, inklusiv brugen af evaluative data. De vil desuden kunne reflektere over den samfundsmæssige kontekst evaluativ  viden produceres under, herunder reflektere over egne videnspraksisser.

Forelæsninger og diskussioner. I afslutningen på del 1 vil de studerende blive inddelt i grupper, afgrænset i forhold til den konkrete videns-praksis, de har valgt som udgangspunkt for eksamenopgaven. Herefter skal de identificere og diskutere hvad der er relevante eksperter, viden og fora for vidensproduktion i den selvvalgte case (del 2) og dernæst analysere et konkret videns-produkt (del 3). De to delopgaver udgør porteføljeeksamen.

Boguddrag og artikler, i alt ca. 900 sider.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføjleeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28