Kernefag: Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget tager udgangspunkt i organisationsteorien og behandler både den generiske organisationsteori og teorier, der specifikt vedrører offentlige organisationer. Faget træner de studerendes evne til at analysere ligheder og forskelle mellem de teoretiske perspektiver og diskutere deres styrker og svagheder. Desuden er der vægt på at anvende de teoretiske perspektiver analytisk.

 

Der vil være to obligatoriske opgaver i løbet af semesteret, hvor de studerende vil få mulighed for at få feedback inden endelig aflevering. Disse opgaver er karakterbedømte og indgår i fagets portfolioeksamen.

Engelsk titel

Core Subject: Organizational analysis

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

 

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • At kunne redegøre for udvalgte teorier og problemfelter inden for organisationsteorien
 • At kunne reflektere over teoriernes styrker og svagheder 

 

Færdigheder:

 • At kunne udvælge og anvende relevante teoretiske perspektiver i en konkret analyse
 • At kunne sammenligne, modstille, evaluere og diskutere teorier og kernebegreber

 

Kompetencer:

 • At kunne udforme og formidle en sammenhængende, præcis og velargumenteret akademisk analyse og diskussion
 • At kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget arbejde

De studerende, der søger om optag på kernefagligheden, må forvente en undervisningsform, der lægger vægt aktiv inddragelse af de studerende i undervisningen. Det betyder, at alle studerende forventes at deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv.

Forløbet vægter de studerendes faglige motivation og engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstart i læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med hver uge.


Forløbet vægter de studerendes faglige engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstarti læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med to gange om ugen.

Pensum udgør ca. 1000 sider. I pensumsammensætningen prioriteres det at læse større sammenhængende uddrag af en række ældre og nyere organisationsteoretiske klassikere. Pensum vil sætte de studerende i stand til at forstå den begrebsmæssige udvikling indenfor organisationsteorien og de skrift der sker i fokus fra arbejdere til ledere, fra formelle til uformelle strukturer, fra processer til resultater, fra studier af enkelte organisationer til studier af populationer og organisatoriske felter.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføjleeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28