Kernefag: Offentlig styring og ledelse

Kursusindhold

Faget tager udgangspunkt i både klassisk og moderne forskningslitteratur og det giver en videregående og dybdegående behandling af perspektiver og tilgange til offentlig styring og ledelse. Faget træner de studerendes evne til selvstændigt og kritisk at overskue, analysere, diskutere og vurdere teorier og empiri inden for feltet. Desuden er der vægt på at omsætte begreber, teorier og indsigter til policy og til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger, samt på forståelse af vilkårene for styring og ledelse i den danske offentlige sektor, som den ser ud i dag.

 

På faget arbejdes der med at identificere emner og problemstillinger inden for styring og ledelse i den offentlige sektor med stor samfundsaktualitet og forskningsmæssig relevans. Desuden arbejdes der med udarbejdelse af undersøgelsesdesign og identifikation af relevant empiri og data som forberedelse til den endelige opgave.

Engelsk titel

Core Subject: Public Administration and Management

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret

Målbeskrivelse

Viden:

 • At kunne redegøre for udvalgte teorier og problemfelter inden for teorier om offentlig styring og ledelse
 • At kunne reflektere over teoriernes styrker og svagheder 

 

Færdigheder:

 • At kunne udvælge og anvende relevante teorier og perspektiver i en konkret analyse
 • At kunne sammenligne, modstille, evaluere og diskutere teorier og kernebegreber

 

Kompetencer:

 • At kunne udforme og formidle en sammenhængende, præcis og velargumenteret akademisk analyse og diskussion
 • At kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget arbejde
 • At kunne omsætte teoretiske og empiriske indsigter til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger

De studerende, der søger om optag på kernefagligheden, må forvente en undervisningsform, der lægger vægt aktiv inddragelse af de studerende i undervisningen. Det betyder, at alle studerende forventes at deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv.

Forløbet vægter de studerendes faglige motivation og engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstart i læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med hver uge.

Pensum udgør ca. 1500 sider. I pensumsammensætningen prioriteres det at læse en række forskellige forskningsartikler, men pensum vil også bestå af bøger og boguddrag. Pensum vil bl.a. omfatte teori og empiri vedrørende offentlige styring og performance, typer af motivation, performance management og økonomiske incitamenter, offentlige værdier, administrative byrder, digitalisering, typer af ledelse, implementering og evaluering. 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56