Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet indebærer, at den studerende under anvendelse af fagets teorier og metoder udarbejder en opgave, der analyserer en selvvalgt problemstilling, som retter sig mod konkrete samfundsforhold. Bachelorprojektet skal have et politologisk sigte.

 

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Målbeskrivelse

Bachelorprojektet giver den studerende færdighed i:


• at formulere, afgrænse og operationalisere et analytisk problem i forbindelse med konkrete samfundsforhold

• at udvælge, diskutere og anvende relevante metodiske tilgange til analysen samt at udvælge, afgrænse, indsamle og bearbejde primært eller sekundært empirisk materiale af relevans for analysen

• at analysere empirisk materiale med henblik på besvarelse af problemstillingen

• at dokumentere analysen og diskutere dens styrker og svagheder

• at udvælge, diskutere og anvende relevante teoretiske begreber og begrebsbygninger i forbindelse med analysen samt at koble empirisk analyse med teoretisk indsigt og perspektiv

• skriftlig fremstilling af analysen, med logisk struktur og sproglig klarhed

• at give konstruktiv feedback og læse andres arbejde på de relevante præmisser, samt selv at modtage og anvende konstruktiv feedback af eget arbejde.

Undervisningen finder sted i forårssemestre og udgør i alt 56 timer.
Undervisningen foregår som holdundervisning og bygger på fremlæggelser, vejledning, og opponering af de studerendes oplæg til bachelorprojekt. I undervisningen inddrages metodiske overvejelser i forbindelse med en forskningsproces systematisk.

Litteraturen udgør 1200-1800 sider og fastlægges efter aftale mellem studerende og underviser. Det er som eneste undtagelse fra de generelle regler for eksamensopgivelser på bacheloruddannelsen tilladt at opgive litteratur, som har været anvendt ved andre eksamener på bacheloruddannelsen.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med aflevering af et bachelorprojekt, der bedømmes med karakter og med ekstern censur.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når bacheloropgaven på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler, lever op til følgende krav.

• Opgaven behandler selvstændigt og kritisk et selvvalgt problem, der vedrører konkrete samfundsforhold som har politologisk relevans.

• Der er sammenhæng i opgaven, dvs.:

- opgaven styres af behandlingen af et klart afgrænset og formuleret analytisk problem, og der er konsistens mellem problemformulering, problembehandling og konklusion;

- problemformuleringen er styrende for og begrunder metodevalg, valg af kilder, teoretiske valg og refleksioner samt analyse;

- opgavens delelementer og argumenter er relevante, nødvendige og tilstrækkelige for behandlingen af problemformuleringen;

- der er sammenhæng mellem teoretiske refleksioner og empirisk analyse, eksempelvis sådan, at de valgte teoretiske elementer finder anvendelse i analysen, reflekteres i analysen, eller omvendt reflekterer/ perspektiverer analysen;

- det formulerede problem besvares i opgaven.

• Opgaven bygger på selvstændig empirisk analyse baseret på primær- og/eller sekundærkilder,

• Der indgår selvstændig anvendelse af teori/ teoretisk refleksion/ teoretisk perspektivering

• Opgaven rummer en redegørelse og begrundelse for samt diskussion af den metodiske tilgang, og anvendelsen af empiriske og teoretiske kilder er tillige kritisk-refleksiv, dvs.:

- Opgaven udviser kildekritisk opmærksomhed i forhold til anvendt empirisk materiale

- Opgaven demonstrerer kritisk metodebevidsthed i forhold til indsamling, oparbejdning og analyse af empirisk materiale, og

- Opgaven udviser en kritisk-refleksiv tilgang til og anvendelse af teoretiske kilder.

• Alle væsentlige valg er begrundede.

• Alle nøglebegreber er defineret og diskuteret.

• Alle væsentlige påstande er dokumenterede og/eller argumenterede.

Karakteren 7 gives, når opgaven lever op til mål-kravene, men indeholder en del mangler og/eller udviser en mindre grad af selvstændighed i analysen.

Karakteren 02 gives, hvor opgaven lever minimalt op til mål-kravene, men er præget af uselvstændigt og/eller overfladisk gennemført analyse og/eller ukritisk og/eller referatpræget anvendelse af teoretiske og/eller empiriske kilder.
 

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Projektarbejde
  • 494
  • Total
  • 550