Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis

Kursusindhold

På dette kursus skal du, sammen med din gruppe, udvikle og præsentere et interventionsdesign for en ekstern case-stiller. Formålet med interventionen er, at den skal ændre en specifik adfærd for en konkret målgruppe i en given situation.

Dette kursus handler derfor ikke kun om at skabe indsigter, men at handle på disse indsigter og oversætte dem til konkrete løsninger (interventionsdesigns) - og derigennem skabe værdi for din case-stiller og for samfundet.

 

Beskrivelse, forståelse og forklaring af handling og forandring er centralt i sociologien. Men aktive indvirkninger på adfærd er ofte et område, som vi lader psykologien, medieforskning og marketingsresearch om. Derfor baserer meget af interventionsforskningen sig på en individuel adfærdsforandringstankegang, hvor man påvirker individer og deres (ofte isolerede) adfærd.

 

Ikke desto mindre kan sociologer spille en central rolle i udvikling og implementering af interventionsdesigns netop fordi vores metoder og teorier, inden for især mikrosociologien, bidrager med væsentlige indsigter omkring sociale relationer.
 

Faget introducerer [tre] centrale teorier om forandring af adfærd.
 

1: Individual behaviour change

Inden for de individorienterede adfærdsteorier er særligt teorier om ”planned behaviour” væsentlig med deres fokus på bevidste rationelle valg og kognitive påvirkninger af valgene. Her placerer meget af den mediebaserede intervention sig.
 

2: Behavioural economics (nudging)

Videre er nudging tankegangen, som baserer sig på både adfærdsøkonomi (behavioral economics) og neuropsykologi; Her arbejder man meget med valg-arkitektur eller redigering af valgmuligheder. Fx falder situational crime prevention i denne kategori; her prøver man at påvirke valg ved gøre nogle valg vanskeligere og andre dermed nemmere.
 

3: Social Practice Change

Social praksis forandringsteori, baserer sig omvendt på en antagelse om de kollektive mønstre (eller praktikker) som det basale for forandring. Her bliver det således et mere sammenvævet socialt mønster, som søges påvirket.

Teorierne introduceres overordnet, hvorefter du skal arbejde mere praktisk og pragmatisk med dem i løbet af kurset. Kurset er struktureret over følgende seks trin:
 

 1. Definér den ønskede adfærd for en specifik målgruppe

  En virksomhed/organisation stiller med en case. Du skal bidrage til at kvalificere casen således, at det bliver konkret at arbejde med
   

 2. Analysér barriererne for den ønskede adfærd

  På baggrund af dataindsamling med diverse metoder (primært kvalitative) skal du foretage en barriereanalyse

   

 3. Identificér interventionsfunktioner og –teknikker

  Du skal identificere de relevante interventionsfunktioner og -teknikker, som interventionen skal bygge på

   

 4. Idéudvikl mulige interventioner

  Du skal arbejde kreativt med at idéudvikle potentielle interventionsdesigns
   

 5. Design og pilottest interventionen

  Du skal færdigudvikle en intervention, der er bygget på din målgruppes præmisser, som er etisk forsvarligt, og som er tilpasset din case-stillers virkelighed. I designprocessen skal du pilotteste den

   

 6. Realisér interventionen

  I det sidste trin skal du, sammen med din gruppe, præsentere jeres løsning/interventionsdesign for jeres case-stiller

OBS! Evaluering af interventionsdesigns er ikke en del af dette kursus. Sociologisk Institut udbyder et kursus i evaluering med titlen: ”Evaluering: Metode, teori og praksis”.
 

Kurset i interventionsdesign er støttet økonomisk af Fonden for Entreprenørskab

Ifølge Fonden for Entreprenørskab er entreprenørskab: ”… når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art”. På dette kursus lærer du netop at mobilisere din viden og handle på baggrund af dine data, alt sammen med sigte på at løse et konkret adfærdsmæssigt problem og derved skabe værdi for din case-stiller og for samfundet.

Engelsk titel

Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)
 

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

Viden:

Du kan beskrive forskellige teorier inden for adfærdsforskningen – og du har den teoretiske forståelse for, hvornår og hvordan en intervention iværksættes bedst muligt mht. størst effekt. Yderligere, vil du være i stand til at formulere og forklare hvorledes disse interventionsteorier knytter sig til specifikke genstandsområder. Du vil beherske de centrale begreber inden for området, og kan sætte dem i spil i forhold til at formulere problemer og løsninger.

 

Færdigheder:

Du kan opstille en væsentlig problemstilling sammen med en aktør (case-stiller) på området; dvs. du kan tage et konkret praksisproblem og formulere det inden for en adfærdsmæssig ramme. Yderligere bliver du i stand til at indsamle og analysere både videnskabelige undersøgelser og empiriske data samt designe og opstille en konkret intervention baseret på samarbejde med en aktør. Endeligt vil du være i stand til at bedømme gennemførbarheden og effekten af dit opstillede interventionsdesign såvel som opstille og vurdere de etiske udfordringer.

 

Kompetencer:

Du kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt kollektivt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar. Inden for din arbejdsgruppe skal I selvstændigt styre hvilken viden, der er brug for og være i stand til at etablere denne viden. Dvs. at du opnår kompetencer til konkret projektstyring, hvor der er nogle præcise arbejdspakker (porteføljeopgaverne), som skal indfris. Endeligt vil du være i stand til at mobilisere din viden og handle på baggrund af dine data, alt sammen med sigte på at løse et konkret adfærdsmæssigt problem og derved skabe værdi for din case-stiller og for samfundet.

Der arbejdes med eksterne casestillere. Disse præsentere en række problemer fra deres område, som I på kurset vil arbejde med i grupper. Der vil arbejdet med en specifik model med henblik på at i kan levere et udkast til en intervention der løser (dele af) casestillernes problemer. Casestillerne er centrale arbejdsgivere for Sociologer inden for kommune, ngo, stat og det private.

Videnskabelige artikler om adfærd, interventionsdesign og tilrettelæggelse af interventioner. Materialet skal enten downloades fra Absalon eller via kb.dk såfremt der er online adgang her. Derudover skal du forvente at lave en begrænset litteratursøgning af artikler inden for din case specifikke område. Kurset prioriterer konkret samarbejde med casestiller og empirisk analyse. Pensum er på 700 sider, hvoraf der vil være et selvvalgt petitum på ca. 200 sider.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har fulgt kurset ”Advanced Culture, Lifestyle and everydaylife”.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De seks trin i kurset skal i løbet af kurset munde ud i seks mindre skriftlige opgaver. Her skal arbejdsgrupperne give feedback på hinandens opgaver. Hver opgave skal indgå som en del af den samlede porteføljeopgave.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio
Individuelt eller i gruppe
Eksamen består af seks skriftlige opgaver, som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne knytter sig til de seks analytiske trin i udformningen af en intervention:

, og pilotteste samt realisere

- Definiere,
- Analysere,
- Idéudvikle,
- Designe,
- Identificere,
- Pilotteste,
- Realisere.

Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 148
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 206