Kritisk læsning og re-analyse

Kursusindhold

I kurset anvendes to af Erving Goffmans mest kendte værker: ”Hverdagens rollespil” og ”Stigma. Om afvigerens sociale identitet”.

I Hverdagens rollespil er fokus på, hvordan mennesker præsenterer sig selv og deres handlinger ved sociale møder med ansigt-til-ansigt samhandlinger i hverdagslivet. I disse sociale møder forsøger mennesker at udtrykke og fastholde en bestemt definition af situationen gennem indtryksstyring. Goffman anvender teatermetaforer til at forstå og analysere disse sociale møder: fx scene, optræden og holdet.

I Stigma er fokus på en særlig (ubehagelig) form for sociale møder, som finder sted mellem mennesker, der af samfundet defineres og opfattes som henholdsvis ”normale” og ”stigmatiserede”. Goffman forsøger at indfange, hvordan det er samfundsmæssige processer, der producerer stigmatisering, hvorledes stigmatiserede personer håndterer deres interaktion med andre, og hvordan disse interaktioner påvirker den stigmatiseredes selvopfattelse.

Der vil også blive anvendt kortere artikler eller tekstuddrag fra andre forfattere, der forholder sig til Goffmans bidrag til sociologien, eller der anvender Goffmans begreber i analyser af forskellige typer empiriske hverdagslivsstudier.  

Engelsk titel

Critical Reading and Re-analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

 

 

Målbeskrivelse

Faget består i læsning af betydningsfulde sociologiske værker og konkrete studier, samt såvel teoretisk som
empirisk supplerende litteratur i forbindelse med disse tekster.

Viden

Gennem kurset tilegner den studerende sig dybtgående kendskab til et udsnit af betydningsfulde
sociologiske værker og studier, samt den teoretiske og empiriske fagsociologiske diskussion af disse.
Herigennem opnår den studerende kendskab til den måde teori og begreber udvikles og anvendes i
konkrete sociologiske studier af historisk og mere nutidig art, i dialog med metoder og empiriske
genstandsfelter. Den studerende skal kunne:

 • forstå og reflektere over den rolle teoretiske begreber spiller i sociologiske undersøgelser, herunder brugen af forskellige typer begreber på forskellige abstraktions- og generaliseringsniveauer.
 • forstå hvad der gør bestemte studier til en vigtig del af den sociologiske tradition.
 • identificere og analysere den måde sociologiske værker, teorier og begreber tages op til fornyet diskussion og kritik, revideres og sættes i relation til nye samfundsmæssige kontekster.


Færdigheder

Den studerende opøver evner til selvstændigt at læse og re-analysere eksisterende teori- og begrebsdannelser. Den studerende skal kunne

 

 • vurdere teori- og begrebsdannelsernes gennemslagskraft og relevans i forhold til den sociologiske diskussion af disse tekster, herunder i forhold til aktuelle studier og samfundsmæssige sammenhænge.
 • sammenligne og vurdere de forskellige værker og studiers karakter i forhold til den sociologiske teori-og forskningstradition samt kunne overføre denne viden til andre faglige sammenhænge.


Kompetencer

Faget giver kompetencer til konstruktivt og kritisk selvstændigt arbejde med og på teoretiske begreber, i dialog med konkrete sociologiske studier, problemstillinger og temaer. Den studerende bliver dermed i
stand til at

 •  udvikle og forholde sig til egne begreber, analyser og undersøgelser enten selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Forelæsninger, gruppefremlæggelser og gruppeekskursioner.

Litteratur

Erving Goffman (2014, originaludgave på engelsk 1959): Hverdagslivets rollespil. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Erving Goffman (2009, originaludgave på engelsk 1963): Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Der vil være supplerende litteratur, som uploades i Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, -
Aktiv deltagelse i grupper:
GÆLDER KUN INDEVÆRENDE SEMESTER!
Gruppernes oplæg kan uploades som power points med speak og eventuelle noter. De grupper, der skulle fremlægge i morgen, kan uploade deres oplæg i løbet af den kommende uge. De grupper, der skal holde oplæg næste fredag og de kommende uger, skal uploade deres oplæg i Absalon inden forelæsningen begynder, så I alle kan se dem i anden halvdel af forelæsningen.
Med hensyn til feltobservationerne, som I skal foretage og fremlægge fra 27. marts og resten af kurset, så bør I kun gennemføre sådanne, hvis de kan gennemføres på en sådan måde, at der tages de sikkerhedsforanstaltninger, der er meldt ud af sundhedsmyndighederne og regeringen.
Alternativt kan observationerne foretages baseret på film, tv-udsendelser eller andet materiale, som I måtte finde relevante at foretage observationer i forhold til.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 37
 • Forberedelse
 • 141
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 206