Å-AFLYST Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik i dansk og europæisk perspektiv

Kursusindhold

Arbejdsmarkedet er et af de senmorderne samfunds helt centrale omdrejningspunkter. På kurset gives der en bred introduktion til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik som forskningsfelt både med fokus på Danmark og EU.

I kurset gives der en bred introduktion til forskellige dimensioner af arbejdsmarkedet.  I løbet af kurset vil vi komme ind på teori og empiri vedrørende emner som arbejdsmarkedsrelationerne, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, arbejdsret i både dansk og europæisk sammenhæng, løndannelse, individualisering på arbejdsmarkedet, ulighed på arbejdsmarkedet o.m.a.

En del af kurset har fokus på problematikker omkring det europæiske arbejdsmarked og EU. Herigennem ved der være lejlighed til nærmere at lære om EU som politisk konstruktion og få indsigt i forskellige teorier om EU. På kurset gennemgås teorier og empiri om ovenstående emner samtidigt med at de studerende arbejder med mindre skriftlige opgaver indenfor de enkelte områder.

Engelsk titel

CANCELLED Labour market and labour market policy in Danish and European perspective

Uddannelse

Valgfag


Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om arbejdsmarkedet og EU. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om arbejdsmarkedet i Danmark og Europa.


Færdighed:

Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for området arbejdsmarkedet,  arbejdsmarkedsrelationerne og EU


Kompetence:

Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om arbejdsmarkedet på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale. 

Forelæsninger og mindre skriftlige opgaver med peer-feedback.

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Dele af undervisningen bruges på peer-feedback på opgaverne. Det forventes at de studerende bidrager med feedback til hinandens opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 30
  • Forberedelse
  • 148
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206