Teknologisk dannelse

Kursusindhold

I mødet mellem mennesker og teknologi ændres vores forståelse og praksis omkring brugen af teknologi. Samtidig skifter vores kollektive diskurs omkring teknologier og deres betydning for det gode liv. Netop i krydsfeltet mellem menneske, teknologi og samfund står sociologien og kan tilbyde et fortolkningsrum, der medierer mellem fagdomæner og diskurser.

På kurset her undersøger vi hvordan begrebet teknologisk dannelse er opstået, og hvilke diskurser det er udtryk for. Vi ser på hvordan vi gennem tiden har forholdt os til introduktion af ny teknologi, og tager bl.a. afsæt i de engelske og nordiske studier af science capital, når vi udforsker teknologisk dannelse i en dansk kontekst. Kurset trækker på viden fra sociologiens undersøgende metodetilgange, når herskende diskurser dechifreres.

Undervisningsformen vil bestå i forelæsninger, gæsteforelæsninger, og øvelser bl.a. i form af feltarbejde.

Engelsk titel

Science capital building

Uddannelse

Valgfag

 

KA 2015 fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende opnår viden omkring hhv. diskursteori og diskursanalyse i afkodningen af teknologiforståelse. Herudover en introduktion til teknologihistorie.

 

Færdigheder:

Den studerende vil kunne søge indsigt i teknologiers anvendelsesområde, beskrive bruger- og samfundsinteraktionen og analysere baggrunden for teknologiens opståen.

 

Kompetencer:

Den studerendes kompetencer øges i forhold til at kunne anvende sin sociologiske værktøjskasse, herunder Bourdieus kapitalformer, på et teknologisk genstandsfelt. De kompetencer kan bidrage til at skabe nye mulige jobområder- og funktioner for sociologerne.

Undervisningsformen vil være forelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser og feltarbejde.

Undervisningsmaterialet vil bestå af udvalgte artikler og bøger i uddrag.   

Det forventes, at den studerende som forudsætning har en basal sociologisk værktøjskasse til brug i forbindelse med desk research og feltarbejde.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
"Aktiv Deltagelse" betyder, at den studerende skal deltage i minimum 2 gruppe/individuelle oplæg, samt aflevere en projektplan (ca. 10 normalsider) til slut. Denne afleveres ved sidste undervisningsgang i Absalon.
Herudover forventes mødepligt der kan retfærdiggøre, at man har været aktivt deltagende kurset igennem (her regnes med minimum 85 %).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 178
  • Total
  • 206