Diskursanalyse

Kursusindhold

Dette kursus introducerer nogle af hovedtemaerne og problemstillingerne i diskursforskningen med særlig vægtlægning på diskursiv psykologi. Gennem dette undersøges diskursens rolle i udformning af ​​social interaktion og dets psykologiske implikationer for selvet, meningsskabelse og andre temaer i psykologien. Kurset drejer sig hovedsageligt om, hvordan samtale (og tekst) fungerer generelt, om konstruktion af ​​identitet, om sprog og mønstre i social interaktion.

Formål er at skabe viden og erfaring med diskursanalyse i kvalitativt arbejde.

På kurset forventes deltagerne at deltage aktivt i diskussioner, oplæg, gensidig vejledning, mellemliggende forberedelse, indsamling af data og en mundtlig præsentation af det konkrete arbejde.

Præsentationen (enten individuel eller gruppe) er en forudsætning for aflevering af den skriftlige opgave. Præsentationen er en oversigt eller en plan for opgaven eller den igangværende diskursanalyse. Selve opgaven kan skrives individuelt eller i gruppe med maximalt 3 studerende. For en gruppeopgave skal den enkeltes studerendes bidrag identificeres tydeligt for at individuel bedømmelse finder sted.

Engelsk titel

Discourse Analysis

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 

Viden:

  • Beskrive og redegøre for planlægning, design, gennemførsel og analyse af diskursanalytisk forskning i psykologi.

 

Færdigheder:

  • Klassificere data og analysere og anvende diskursanalyse som metode i kvalitativ forskning og i psykologfagligt arbejde.

 

Kompetencer:

  • Forholde sig analytisk selvkorrigerende til de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
  • Strukturere og iværksætte empiriske analyser indenfor fagområdet

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28