Kvalitative forskningsmetoder

Kursusindhold

Kvalitativ forskningsmetode omhandler undersøgelse af psykologiske problemstillinger, f.eks. sociale processer og udvikling, igennem planlægning, design, empiriindsamling og analyse af kvalitative data.

Fagelementets centrale emner omfatter f.eks. undersøgelsesdesigns, interview-, observations- og tekstanalyse-metodikker. Der fokuseres på analysemetoder for kvalitative data/undersøgelser, som omhandler blandt andet ”Grounded Theory”, Praksisportrættet og Kritisk diskursanalyse. I undervisningsforløbet arbejdes der således også med hhv. deduktiv, induktiv og abduktiv dataanalyse.

Formålet med undervisningen i kvalitative forskningsmetoder er at give den studerende en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden om og erfaring med kvalitative arbejdsmetoder i relation til indholdet i hvert af de fire professionsprogrammer.

 

Engelsk titel

Qualitative Research Methods

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

  • Beskrive og redegøre for planlægning, design, gennemførsel og analyse af forskning, der anvender kvalitative forskningsmetoder.
  • Klassificere data og analysere og anvende kvalitativ metode i psykologfagligt arbejde i form af udredning, intervention, evaluering og forskning.
  • Forholde sig analytisk selv-korrigerende til de anvendte metodeteorier og eget empiriske arbejde.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve men opgaven kan skrives i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.
OMFANG: 1 studerende max 12 sider, 2 studerende max 15 sider og 3 studerende max 18 sider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28