Neuropsykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 – Neuropsykologi v/ NN og Randi Starrfelt

Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Hele forløbet fra modtagelse af problemstillingen til skrivning af en neuropsykologisk rapport vil være i fokus. Faget vil primært handle om undersøgelse (og behandling) af voksne og indeholder følgende elementer:

 • Gennemgang af patienteksempler
 • Videoer med patientundersøgelser
 • Introduktion til anamneseoptagelse
 • Testøvelser (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)
 • Gennemgang af spørgeskemaer
 • Udfærdigelse af undersøgelsesrapporter ("erklæringer")
 • Etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser
 • Institutionsbesøg (f.eks. Center for Hjerneskade)
 • Kontakt med neuropsykolog og overværelse af patientundersøgelser

 

Aktiv deltagelse:

 • Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur, samt evt. baggrundslitteratur fra forelæsninger (for dem, der ikke følger denne parallelt).

 • Mundligt oplæg (i gruppe): Hver studerende skal holde et mundligt oplæg sammen med sin gruppe, hvor et selvvalgt emne (fx en specifik test eller en afgrænset praktisk neuropsykologisk problemstilling) belyses ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur.

 • Skriftlig opgave (i gruppe): Der afleveres ved semesterets slut en mindre skriftlig opgave om samme emne (max 4 sider).

 • Vejledning (i gruppe): Det er obligatorisk at modtage vejledning i forbindelse med opgaven, da litteratursøgnings- og analyseprocessen er i fokus.

 

Engelsk titel

Neuro Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udrednings- og interventions- og evalueringsmetoder i forhold til udvalgte neuropsykologiske problemstillinger, samt for neuropsykologisk teori og empiri af relevans for disse problemstillinger.

 • Analysere direkte eller indirekte erfaringer med cases, undersøgelses- og interventionsmetoder ud fra neuropsykologiske teorier og empiri.

 

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Praksishold
 • 42
 • Total
 • 42