Klinisk psykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Charlotte Sandros – Praksishold i eksistentiel psykoterapi
Formålet med dette praksishold er, at give de studerende en indføring i og en erfaring med eksistentiel psykoterapi.
Det primære fokus i undervisningen vil ligge på det konkrete kliniske arbejde, men de studerende vil også få en grundig introduktion til den teori det kliniske arbejde bygger på. Herunder på hvordan eksistentiel filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis.
 

Undervisningsform:
To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb og holdet fungerer som medsuperviserende team.
Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement.
Der eksisterer flere forskellige eksistentielle terapiretninger. På dette hold vil vi primært fokuser på Ernesto Spinellis eksistentielle terapimodel..

aktiv deltagelse og eksamen:

 • supervisionen af de to klientforløb

 • diskussioner og refleksioner i forbindelse underviserens teoretiske oplæg

 • Et responspapir (maks. 5 sider). Den studerende vælger selv en problemformulering, der er relevant i forhold til undervisningen. Problemformuleringen skal enten tage udgangspunkt i et klinisk fænomen der belyses teoretisk eller i et teoretisk fænomen der eksemplificeres med kliniske eksempler fra undervisningen. Den studerende skal inddrag sit eget oplevelsesmæssige perspektiv. Endvidere skal både det obligatoriske og det selvvalgte pensum bruges i responspapiret.
   

Praksishold 2 v/ Sabine Friis - Eksistentiel psykoterapi – humanistisk og oplevelsesorienteret

Eksistentiel terapi bygger på et filosofisk grundlag, hvor fokus er på at gøre mennesker i stand til at blive tro mod sig selv - tage ansvar for eget liv og finde mening med tilværelsen.  Klienternes lidelser opfattes som livsproblemer. Der er et ligefremt og direkte forhold mellem klient og terapeut. Arven fra Kierkegaard er en interesse for menneskets eksistentielle angst og valg.

Dette praksishold giver en indføring i og erfaring med eksistentiel psykoterapi. Det primære fokus i undervisningen ligger på det konkrete kliniske arbejde, men der vil også blive givet en introduktion til teorien bag med særlig fokus på Irvin D. Yalom, Ernesto Spinelli og Bo Jacobsen.

Konkret vil to studerende på holdet få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb, og holdet fungerer som medsuperviserende team. Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve åbenhed og et personligt engagement.

På praksisholdet vil det også blive vist ved rollespil og med case eksempler, at eksistentiel terapi ikke blot er for den resursefulde klient med et højt abstraktionsniveau. Et sundhedspsykologisk perspektiv vil vise brugbarheden af at kombinere eksistentiel terapi med krisebehandling af akut og kronisk syge såvel i somatikken som psykiatrien.

 

Praksishold 3 v/ Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst  -  At arbejde på en specialiseret behandlingsklinik for børn: Integration af teori og praksis

Længes du efter at opleve hvordan praksis foregår på en specialiseret klinik der behandler børn med angst? Så er dette praksishold muligvis noget for dig. Praksisholdet kan med fordel kombineres med Seminarholdet ”klinisk børnepsykologi: Integration af teori og praksis”.

Undervisningen er tilrettelagt som en integreret del af den kliniske aktivitet ved Center for Angst (CfA). CfA anvender kognitive terapiformer til behandling af angst hos børn og unge. På kurset vil den studerende lære at identificere angstlidelser, samt foretage differentialdiagnostiske overvejelser. Den studerende vil få viden om undersøgelses- og interventionsmetoder, samt færdigheder i at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling.

Studerende vil i grupper af 3 følge ET behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens temaer og inddrage observationer i holdundervisningen.

Derudover skal alle studerende deltage i en undersøgelse med personale ved Center for Angst.

Undervisningsform:

Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 2 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (24 timer). Disse aktiviteter består af 3 timers undersøgelsesdeltagelse, samt 11 x 1.5 times ugentlig observation af behandlingsforløb. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, indenfor normal arbejdstid til klinik aktiviteterne.

Kurset bestås via aktiv deltagelse og en skriftlig opgave. Denne defineres som: deltagelse i klasseværelset, deltagelse i ugentlige observationer, samt deltagelse i live undersøgelse. Den studerende forventes at have læst hele pensum indenfor de første 4 uger, da denne viden er nødvendig for at få udbytte af observationer, indgå i drøftelser og diskussioner. Den skriftlige opgave består af udførelse af 1 samlet journalnotat for forløbet udført i observationsgruppen.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder i oprindelige og nyere tilgange.

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af Kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både "klassiske"/anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssig udvikling.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Udarbejdelse af begrebskort (i gruppe): op til 2 gange i løbet af semestret.

 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur samt relevant selvvalgt litteratur.

   

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.
Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) - en gren af nyere kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Undervisningsform:
Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeut for hver en klient - i samarbejde med en observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. 

Aktiv deltagelse og eksamen:

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Mundtlig oplæg af maks. en halv times varighed (terapeuter & observatører undtaget): Med udgangspunkt i et af temaerne - primært fra obligatorisk pensum - diskuteres en relevant klinisk problemstilling.
 • Afsluttende fri skriftlig opgave på maks. 5 sider: Med udgangspunkt i både obligatorisk og selvvalgt pensum diskuteres og reflekteres en teoretisk problemstilling, der har afspejlet sig i det kliniske arbejde og supervision på praksisholdet.   

 

Praksishold 6 v/Svend Aage Rasmussen - Postmoderne terapi: Systemisk, narrativ og dialogisk teori og praksis

Undervisningen sigter mod at give deltagerne basale teoretiske og praktiske forudsætninger for at udvikle en postmoderne, horisontal psykologekspertice.

Med systemisk/narrativ teori og praksis inden for det kliniske område som en rød tråd vil undervisningen følge udviklingen fra moderne systemisk familieterapi til en bred postmoderne relationel praksis, der udover familien også arbejder med individet og det sociale netværk, og som samtidigt i en problematisering af terapibegrebet foretrækker at tale om samtaler, konsultation og udvikling af kompetencer.

Vi vil følge udviklingen fra de klassiske systemiske terapiformer, hvis tankegange senere blev sammenfattet under overskriften "1. Ordens kybernetik", til socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk informerede narrative og dialogiske praksisformer.  

 

Undervisningsform:
I undervisningen vil der ud over teorigennemgang blive vist kliniske videooptagelser, der vil blive analyseret og diskuteret. Endvidere vil der være en del praktiske øvelser, og der vil være mulighed for supervision.

Aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • To gange i forløbet i gruppe stille spørgsmål og kommentere den relevante litteratur til den enkelte undervisningsgang.

 

Praksishold 7 v/ Ulla Wattar - Kognitiv adfærdsterapi i praksis
Praksisholdet vil give de studerende indføring i og erfaring med at arbejde psykoterapeutisk ud fra kognitiv -adfærdsterapi, teori og metode, således at de studerende vil  kunne opstarte og gennemføre en terapeutisk samtale med en klient/borger/ bruger ud fra kognitive principper. 

Praksisholdet vægter træning af psykoterapeutiske samtale færdigheder;  herunder den kognitive forståelse af klienter, sagsvurdering og formulering, at arbejde ud fra kognitive principper, valg og udførelse af verbale og adfærdsmæssige undersøgelses metoder og interventionsstrategier, tilbagefaldsforebyggelse og andre relevante emner.  o.a. Der arbejdes med rollespil, hvor de studerende optager deres rollespil på video,  som efterfølgende analyseres i undervisningen, med videoklip med klienter, med cases, og med interviews / samtaler med klient som deltager i undervisningen. Enkelte studerende vil få mulighed for at følge forløb med klient fra første mødegang til afslutning, hvor holdets øvrige deltagere fungerer som supervisorer og sparringspartnere.

De studerende vil deltage i undervisningen med aktiv undersøgelse, refleksion og diskussion.

Enkelte undervisningsgange vil have fokus på specifikke emner som støtter op omkring kognitiv terapi. Det kan være nyere retninger som compassion focused therapy og de særlige metoder der vægtes inden for denne retning og særlige emner for eksempel indenfor angstlidelser, selvværdsbehandling o.a.

Undervisningsform:

 • Deltagelse i gruppearbejde, rollespil, samtaler med klienter, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Et mundtligt oplæg: Med udgangspunkt i et af temaerne fra de forrige undervisningsgange skal gruppen i det mundtlige oplæg diskutere en relevant problemstilling. Denne diskussion baseres primært på den selvvalgte litteratur (200 sider).

 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur samt relevant selvvalgt litteratur (maks. 3½ side) I disse responspapirer skal man dokumentere at man har læst det obligatoriske pensum (i alt 300 sider) samt demonstrere, at man kan anvende pensum til at analysere og diskutere relevante problemstillinger. Ved afslutningen skal alt obligatorisk litteratur være eksplicit anvendt i responspapirer. Et af responspapirerne baseres på ”bundent arbejdsspørgsmål” og et baseres på et selvvalgt spørgsmål, der besvares som en kritisk refleksion.

 

Forsøgsprojekt i fht. Praksishold

Praksishold 8 hos Studenterrådgivningen/København v/Jan Hein og Anna Sillemann

Undervisningen består af analyser og diskussion af konkrete klientforløb, som gennemføres af de studerende selv. Den studerende forventes at forberede sig i forhold til undervisningens læseplan, deltagelse i holdets diskussioner samt udarbejdelse og præsentationer af oplæg eller lignende. Der forventes aktiv deltagelse i alle moduler, dvs. teori/litteraturgennemgang og diskussion, visitationsoplæg og supervision. Aktiv deltagelse kan indbefatte:

1. korte præsentationer af pensum og/eller selvvalgt litteratur;

2. korte præsentationer i fbm. visitationsoplæring;

3. casebeskrivelser i fbm. egne samtaleforløb;

4. evt. refleksioner over supervision som læringsforum.

Pkt. 1-3 bør inddrages i den skriftlige eksamensopgave, således at centrale temaer som visitation (udredning), intervention, supervision/læring og evaluering berøres både ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv

Holdet har 12 studerende og forløber over 14 uger (et semester) og består af et undervisningsforløb de 2 første uger á 4 moduler (3 x 4 timer), hvorefter de studerende deltager i en visitationsoplæring (3 timer) og derpå varetager (1-2) klientforløb under supervision i 12 uger. Der tilbydes gruppesupervision 2 timer ugentligt i grupper af max. 12 studerende.

Det er primært i de to første uger af forløbet at udvalgt litteratur og teori vil blive præsenteret, diskuteret og relateret til de praksiserfaringer som studenterne møder under deres forløb i Studenterrådgivningen. Det vil berører temaer som visitation, udredning, intervention og evaluering.

Studenterrådgivningen/København v/Jan Hein og Anna Sillemann

Undervisning (4x3 timer, i alt 12 timer):Start uge 37

Mandag d. 9.9.19, kl. 9.00-12.00

Onsdag d. 11.9.19, kl. 9.00-12.00

Mandag d. 16.9.19, kl. 9.00-12.00

Onsdag d. 18.9.19, kl. 9.00-12.00

Supervision:Fredage fra og med d. 1.10.19, kl. 9.00-12.00

Terapeutisk praksis, Primært onsdage mellem kl. 16.30 og 18.30

Aktivivteterne vil primært foregå i Studenterrådgivningens lokaler i Dr. Tværgade 30. 2. sal.

Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
 • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Praksishold
 • 42
 • Total
 • 42