Bachelorprojekt

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

 

Bachelorprojekt - opsamlingshold efterår 2019 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2019/20 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans

 

I foråret 2020 forventes der undervisning og vejledning ved:


Hold 1 v/Ingo Zettler 

This course is for students interested in writing an empirical Bachelor thesis, preferably on a topic related to Behavioral Economics, Educational Psychology, Environmental Psychology, Judgement and Decision Making, Personality Psychology, Political Psychology or Work and Organizational Psychology.

Students will be trained and supported in addressing different challenges related to this scientific work. This covers training and support in researching and reading up on literature, formulating hypotheses, conducting a small study, and writing scientific papers.  

The course will be oriented towards writing an empirical Bachelor thesis. Students can either make us of an existing dataset or conduct their own study. Concerning the latter, we recommend conducting simplified replication studies. Conducting replication studies not only is important for the scientific progress in general (see, e.g., current discussions about Open Science), but also perfectly fits the aim to learn about how to conduct and write up studies. Clearly, requirements concerning the study and data analyses will be matched to the framework of a Bachelor thesis (i.e., recruitment of a small sample size, use of analyses techniques such as ANOVA, correlations, or χ²-tests).

Potential topics for feasible Bachelor theses will be provided at the beginning of the seminar; of course, students are also welcomed to develop a topic by themselves.

Please note that the language for the classes taught, supervisions and Bachelor theses supervised by Lau is Danish, while the language for the classes taught, supervisions and Bachelor theses supervised by Ingo is English.  

 

Hold 2 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

 

Hold 3 v/Thomas Habekost

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Målsætningen er blandt andet at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne.”

 

Hold 4 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdet henvender sig til studerende med interesse i sociologiske- socialpsykologiske-, udviklingspsykologiske-, almenpsykologiske,- videnskabsteoretiske- og tværvidenskabelige tilgange, og er især relevant for studerende der ønsker et BA forløb, der er målrettet udvikling af generelle færdigheder ift. videnskabelig/akademisk problembehandling.

Holdundervisningen er bygget op om opgavetekniske- og videnskabsteoretiske elementer. Vi går tæt på den videnskabelige tekst som genre og gennemgår systematisk; udarbejdelse af vinkel, identifikation af et videnskabelige/psykologiske problemer, etablering af problemformulering og underspørgsmål, afklaring af relevante begreber, præcis faglig afgrænsning, redegørelse, analyse, diskussion, konklusion kritik og perspektivering. Endvidere ser vi på videnskabelig sprogbrug, forskellige opgavemodeller, metoder ift. problembehandling, litteratursøgning, anvendelse af empiri, cases, eksempler og lignende.

Vi behandler derudover central videnskabsteoretisk terminologi, med henblik på at de studerende tilegner sig viden om hvordan denne integreres i BA projektet og transformeres til relevante videnskabelige refleksioner over det selvvalgte emne. Hvor holdundervisningen sigter mod generel forståelse for videnskabelig/akademisk- problembehandling og terminologi, er vejledningen endvidere rettet mod udviklingen af de individuelle projekters specifikke problemfelter. Vejledningen der er mundtlig og/eller skriftlig, støtter integrationen af opgavetekniske og videnskabsteoretiske elementer i de individuelle projekter.

Den mundtlige vejledning ligger tidligt i undervisningsforløbet, her afstemmer vi vejledningens formelle karakter, mål og arbejdsgrundlag, ligesom vi sporer os ind på emnet, problemet, vinklen, mulig teori og empiri.

Den skriftlige vejledning træder ind når undervisningen er afsluttet og sætter på flere niveauer, men fokuserer i alle tilfælde på de områder, hvor den enkelte studerende opgaveteknisk og ift. genreforståelse, har størst udfordringer. Den skriftlige vejledning assisterer udviklingen af de enkelte BA projekters problembehandling og sikrer deres videnskabelige niveau. Vejledningen er et aktivt samarbejde hvor de studerende, på superviseret vis, udvikler deres tekst og lærer at håndtere en større teksts forandringer.

Overordnet er målet med dette hold, at de studerende afleverer solide og gennemarbejdede BA projekter – til tiden. Endvidere at undervisningen og vejledningen ruster de studerende til fremover, at arbejde selvstændigt med psykologiske problemstillinger, gennem bevidst anvendelse af videnskabelig teori, empiri og metode, på empiriske-, såvel som teoretiske- og metateoretiske problemstillinger.

 

Hold 5 v/ Guido Makransky

 

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Udføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder kunne anvende relevant teori og empiri fra litteraturen. Der kan eventuelt inddrages egen empiri.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmal, problemstillingen omhandler.
 • Vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.

Undervisningen af seminarhold og vejledning.
- Seminarholdene repræsenterer en diversitet og bredde af videnskabelige perspektiver og fag fra bacheloruddannelsen. Den studerende opfordres til at opsøge den bedst mulige kvalificering af sit bachelorprojekt. Seminarholdene omfatter undervisning og praktiske øvelser i skriveteknik, diskussioner af konkrete projekter og generelle diskussioner om bachelorprojektets form indenfor forskellige fagtraditioner.
- Vejledning af bachelorprojektet kan tage form af individuel eller gruppevejledning.

Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har aflagt minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

10 minutters mundtlig feedback per opgave. Tid og sted for feedback aftales med vejleder. Censor deltager ikke ved feedback. Efter du har afleveret bachelorprojektet tilmelder du dig feedback ved at skrive dig på listen, som du finder i studieadministrationen.

De endelige tidspunkter bliver offentliggjort i grupperummet i Absalon.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Fri skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 25 sider ved 1 studerende, max 38 sider ved 2 studerende og max 44 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • Total
 • 16

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB11017U
ECTS
20 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

8 uger, med start uge 6 eller 36
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Habekost   (15-80747b796d7f3a746d6e71777b7f804c7c7f853a77813a7077)
Underviser

Ingo Zettler
Katrine Zeuthen
Thomas Habekost
Jesper Mogensen
Vanessa Sonne
Janne Skakon
Sara Kerstine Nielsen

Gemt den 07-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students