Samtaletræning

Kursusindhold

Professionelle samtaler udgør en væsentlig del af psykologers arbejde, f.eks. i form af vurderings- og udredningssamtaler, rekrutteringssamtaler, udviklings- og coachingsamtaler, terapeutiske samtaler mv. Træning af samtalekompetence er således et centralt element i psykologuddannelsen. Formålet med modulet er at introducere den studerende til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give den studerende mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Indholdsmæssigt vil modulet beskæftige sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Desuden præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler, fx kontaktskabelse, empati, styring, opmærksomhed, observation, tolkning, hypoteseafprøvning og samtaleevaluering, samt kriterier for disse teknikker og redskabers anvendelse i forskellige typer og faser af samtaler.

Engelsk titel

Communication training

Målbeskrivelse

Gennem deltagelse i modulets aktiviteter demonstrerer den studerende forståelse af den professionelle samtales grundlæggende træk, forløb og processer samt en gradvist øget professionel samtalekompetence, således at den studerende ved modulets afslutning kan:

 • Redegøre for psykologens rolle(r) i den professionelle samtale

 • Redegøre for faser, forløb og processer i den professionelle samtale

 • Gennemføre en professionel samtale

 • Reflektere over egen rolle i professionel samtale og selv-korrigere adfærd og teknik på basis af refleksion og feedback

 • Analysere andres professionelle samtaler på basis af observation

 • Give professionel feedback på andres samtaleteknik

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og demonstration af elementer og teknikker i den professionelle samtale samt øvelser i mindre grupper. Øvelserne er organiseret som et aktivt træningsrum, hvor studerende gennem personligt involverende lærings- og arbejdsformer vil få mulighed for at træne egne samtalekompetencer samt evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, Fremmøde på mindst 80% af undervisningsgangene og aktiv deltagelse i træningsaktiviteterne
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7,5
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • Total
 • 30,0