Hvordan skabes værdi i den offentlige sektor?

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i hands-on metodiske og analytisk tilgange til organiseringen af arbejdet i den offentlige sektor.
Kurset giver  indsigt i den offentlige sektors kompleksitet og de studerende vil stifte bekendtskab med  i begreber,  som f.eks. public value (offentlig værdiskabelse), public-private og public-public samarbejder, innovation mv.

På baggrund af en gruppebaseret minifeltøvelse indenfor policyområder som f.eks. skole og uddannelse, social og sundhed, miljø og klima eller kriminalitetsbekæmpelse, vil vi på kurset studere organiseringen af værdiskabelse i den offentlige sektor.

Faget kulminerer i en lille ’model public sector’ seance, hvor de studerende på baggrund af kursusmaterialet og egne feltøvelser forhandler løsninger på konkrete problemstillinger i den offentlige sektor på baggrund af givne positioner hver med deres interesser.

 

Engelsk titel

How is public value created in the Danish public sector?

Målbeskrivelse

Viden

 • Indsigt i kompleksiteten i den offentlige sektor og kendskab til organiseringen, policyområder og praksiseksempler på opgaveløsningen i den offentlige sektor
 • Forståelse af nutidige nøglebegreber inden for den offentlige sektor såsom public value (offentlig værdiskabelse), public-private og public-public samarbejder, innovation og hvordan og hvornår disse begreber kommer i spil i praksis etc.

 

Færdigheder

 • At kunne udvikle og udføre etnografiske studier af offentlige institutioner og analyserer disse.
 • At kunne kontekstualisere individuelle etnografiske analyser i forhold til de mest centrale eksisterende analytiske indsigter af den offentlige sektors institutioner, organisationer eller aktører
 • At kunne forhandle løsningsorienterede aftaler på konkrete praktiske udfordringer i den offentlige sektor

 

Kompetencer

 • Indsigt og forståelse i, hvordan den etnografisk tilgang kan anvendes til studier af af den offentlige sektor samt have forståelse for styrker og begrænsninger i denne tilgang.

 

Et mix af plenumdiskussioner, studenteroplæg, feltøvelse, portfolio-opgaver og et afsluttende mini ’model public sector seance’

Bachelor- og kandidatstuderende: 500 siders obligatorisk litteratur. 

Underviser lægger 200-300 sider supplerende litteratur op. 

Litteratur består af litteratur via Absalon + bogen ”Når ledere skaber offentlig værdi. Seks fortællinger fra samfundets maskinrum”(2017) Red: Charlotte Cécile Renard og Anne Reff , Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Det er en forudsætning for at kunne aflægge eksamen i faget, at man har deltaget i feltøvelsen og den afsluttende ’model public sector sceance’

Dette kursus kan indgå som element i KA specialiseringslinjen Virksomhed- og Organisationsantropologi

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset består af løbende feedback på portfolio opgaver både fra underviser og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-eksamen:
Længde: Portfolio-eksamen kan laves individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studerende. Portfolio-eksamen udgøres af 3-7 delafleveringer. Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må maksimalt være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende maksimalt 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende maksimalt 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende maksimalt 50.000 anslag.

Formalia ved en skriftlig hjemmeopgave for grupper kan findes her: https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​antropologi-ba/​Sider/​Emne.aspx?topic=Skriftlighjemmeopgave&topicId=265ca0b2-9132-4e58-b45e-a5a4243593fe#265ca0b2-9132-4e58-b45e-a5a4243593fe
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 35
 • Forberedelse
 • 130
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 207