Antropologiske perspektiver på naturopfattelser og naturetisk praksis

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til, hvordan antropologisk metode og teori kan bidrage til en forståelse af samtidens naturopfattelser. I tilknytning til et antropologisk forskningsprojekt om naturfortryllelse og naturetik vil kurset omfatte forelæsninger om antropologiske perspektiver på natur, miljø og etik samt antropologisk metode i tilknytning hertil. Undervisere og studerende gennemfører undervejs i kurset et kort kollektivt feltarbejde i København inden for et delvist tilrettelagt metodisk design.

Engelsk titel

The enchantment of nature, anthropological perspectives

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning vil studerende:

 

Viden

- have kendskab til naturbegrebet i et antropologisk perspektiv i relation til aktuelle spørgsmål om bæredygtighed og klimaforandringer

- have kendskab til centrale problemstillinger i antropologien om etik

 

Færdigheder

- være i stand til at gennemføre et kort kollektivt antropologisk feltarbejde under vejledning af undervisere, derunder foretage forskellige typer af interview og observationer.

- have kendskab til analytiske strategier i relation til et allerede foreliggende empirisk materiale samt det i forbindelse med kurset indsamlede materiale.

 

Kompetencer

- evne at reflektere kritisk over sammenhænge mellem etnografisk metode og antropologisk teori i relation til et konkret forskningsspørgsmål.

Kurset forløber over 14 undervisningsgange á 3 timer. Der vil være cirka 11 forelæsninger samt gruppearbejde og feltarbejde, inklusiv bearbejdning og analyse af det empiriske materiale. Der gives mundtlig feedback på gruppearbejde undervejs i kurset og skriftlig feedback på essayet.

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

 

Kurset er åbent for BA og KA studerende. Der forudsættes ikke forudgående kendskab til antropologisk metode, men studerende forventes at have gennemført minimum to års bachelorstudier.

Kurset er åbent for BA og KA studerende. Der forudsættes ikke forudgående kendskab til antropologisk metode, men studerende skal have gennemført to års bachelorstudier.

Feltarbejdet vil blive gennemført i København og forudsætter, at studerende har adgang til en smartphone eller anden lyd- og evt. videooptager, en cykel, samt fornuftigt udendørstøj.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtlig feedback på gruppearbejde undervejs i kurset og skriftlig feedback på essayet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Essay, individuelt eller i grupper (max 4 studerende). Eksamen er baseret på kursuslitteraturen og det kollektive feltarbejde. Essayet omfatter en afrapportering af feltarbejdets forløb, metodiske refleksioner, eksempler på empirisk materiale (som appendix) samt analytiske perspektiver.

Omfang: 14.000-18.000 anslag (eksklusiv appendix) for en individuel opgave, 4.000-6.000 ekstra for hvert medlem i grupper. Der kan maksimalt være 4 studerende i en gruppe.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse
 • 80
 • Feltarbejde
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210