Seminar: Marketing

Kursusindhold

De studerende bliver trænet i at identificere relevante markedsførings problemstillinger for en virksomhed/organisation med et/flere brands på et givent marked og på den baggrund argumentere for en marketingstrategi, målgrupper og målsætninger samt argumentere for handlingsparametre (marketing-mix) til løsning af problemstillingen.

Engelsk titel

Seminar: Marketing

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , forventes den studerende efter endt kursus  at kunne

 

Viden:

  • Forstå teorier, begreber, modeller, processer og redskaber i moderne markedsføringsplanlægning, inklusive begrænsninger og svagheder ved modellerne samt de udfordringer og muligheder den digitale transformationsproces indebærer for både virksomheder og kunder.

 

Færdigheder:

  • Gennemføre intern analyse, herunder beskrivelse og analyse af en virksomhed/et brand i et markedsperspektiv og identifikation af konkurrencemæssige fordele.
  • Analysere af og diskutere værdiskabelse og beslutningsproces hos kunderne/målgrupper samt udfordringer, trusler og muligheder konkurrerende virksomheder/brands og andre eksterne faktorer.

 

Kompetencer:

  • Identificere relevante markedsmæssige problemstillinger og på den baggrund argumentere for en overordnet marketingstrategi og realistiske målsætninger for foreslåede aktiviteter.
  • Segmentere et marked, argumentere for målgrupper og ideel positionering samt prioritering af relevante handlingsparametre/marketing-mix.
  • Selvstændigt og kritisk/analytisk at forholde sig til og give konstruktiv feedback på andres problemstillinger og løsningsforslag.

Aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

På seminaret øves den studerende i selvstændigt
- at identificere og afklare en problemstilling,
- at udsøge og udvælge relevant litteratur,
- at udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- at præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at modtage feedback og selv give kontruktiv feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales kraftigt, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller evt i en gruppe.

Før præsentationerne skal din stort set færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

  • Foundations of marketing”, David Jobber and John Fahy, Fifth edition, McGraw Hill, 2015, ISBN  978-0077167950 eller nyere udgave eller
  • Moderne markedsføring”, Ole E. Andersen m.fl., 2.udgave, Hans Reitzels Forlag, 2016, ISBN 978-87-412-6428-8 eller nyere udgave.

Inden øvelsen anbefales det at have deltaget på faget Marketing eller Strategic Management på Københavns Universitet eller marketingorienterede fag på andre universiteter/business schools som f.eks. Marketing Management, Marketing Communication, Service design og Management eller Consumer Behavior.

BA i Økonomi eller lignende.

Plan:

• Kick-off møde: 6. sept. 2019 kl 10 – 12.00
• Commitment paper: 1. oktober kl. 10.
• Individuel vejledning á 20 min.: 4. oktober 9.00 – 15.00
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: 4. november kl.10.00
• Workshops/​præsentationer: 12. november 9.00-16.00

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Projektarbejde
  • 186
  • Total
  • 206