Økonomiske principper A

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og begreber og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde. En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder, mikroøkonomi og makroøkonomi. Økonomiske Principper A fokuserer primært på de mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives teori om, hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktioner via markeder.
 
Kurset giver bl.a. et indblik i basal økonomisk teori for økonomiske aktørers adfærd, markedsmekanismens funktionsmåde, teori om markeder og velfærd, effekter af beskatning på markedets funktionsmåde, markedsimperfektioner i form af såkaldt offentlige goder og eksternaliteter, betydningen af forskellige konkurrenceformer, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik samt effekter af international handel. Kurset introducerer også økonomiske eksperimenter (med studenterdeltagelse) og adfærdsøkonomi og empirisk analyse til at teste teorier. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori. Endelig indeholder kurset gæsteforelæsninger, som illustrerer brugen af økonomisk metode i praksis.
 

Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Sidefagsuddannelsen i Økonomi - Erhvervsøkonomi - valgfag på BA delen

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive og give præcise definitioner af de grundlæggende økonomiske begreber, som introduceres i kurset (såsom marked, fuldkommen konkurrence, monopol, alternativomkostninger, elasticitet, offentligt gode, eksternalitet, forbruger- og producentoverskud, komparativ handelsfordel og mange flere).  

 • Forstå og forklare de grundlæggende økonomiske metoder og teorier, kurset omfatter (fx en simpel udbud‐efterspørgsels model eller teorien om komparative handelsfordele mv.). 

 • Forklare og referere den økonomiske intuition bag de teoretiske resultater, kurset omfatter (fx at der altid er gevinster ved handel ifølge teorien om komparative fordele). 

 • Forklare og reflektere over teoriernes antagelser (fx antagelsen om fuldkommen konkurrence).

 

Færdigheder:

 • Anvende fagets teori, metodegrundlag og modeller til at foretage simple økonomiske ræsonnementer og kunne begrunde det intuitive indhold heri.

 • Anvende fagets begreber og metoder til at gennemføre en basal økonomisk analyse i konkrete, simple problemstillinger.

 • Anvende basale fagtermer og begreber, som er nødvendige til at indgå i en faglig økonomisk diskussion.

 

Kompetencer:

 • Bringe den opnåede viden og de tilegnede færdigheder i spil til at give et kvalificeret bud på en relevant økonomisk analyse på et felt, som ikke direkte er omfattet af pensum, men dog nært beslægtet hermed.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål. Forelæsningerne kan indeholde forskellige gæsteforedrag.

Den studerende skal løbende over semesteret aflevere obligatoriske opgaver til holdunderviserne og til de angivne frister. Een af opgaverne er en frivillig eksamenslignende prøve i universitetets eksamenslokaler, der gennemføres og afleveres på lignende vilkår som ved en eksamen.

Den studerende skal desuden deltage i et par computerbaserede økonomiske eksperimenter i Økonomisk Instituts laboratorium for eksperimental økonomi (Laboratory for Experimental Economics, LEE). Datoer og tider til dette udmeldes i begyndelsen af semesteret.

Hovedpensum hentes fra lærebogen:

Titel: Economics, 4th edition, 2017, Forfatter: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor. ISBN: 978-1473725331 / 147372533X

Pensum er pr 1. august 2019 ændret til:

Titel: Microeconomics, 4th edition, 2017, Forfatter: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor. ISBN: 978-1-4737-2539-3

Deltagelse i kurset forudsætter kun de almindelige adgangskrav til studiet og dermed ingen særlig forudgående kendskab til økonomi. Formålet med faget Økonomiske Principper A er at give en grundlæggende indsigt i økonomisk tankegang, uden at gennemgangen bliver unødigt teknisk. Der vil således være begrænset brug af matematiske redskaber, men anvendelse af matematik som kendt fra den gymnasiale undevisning kan forekomme.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2020:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1920/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E19; [Navn på kursus]” eller “2200-F20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
____
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 203
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB08001U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Tid og sted: Se "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Claus Bjørn Galbo-Jørgensen   (27-656e63777530646c7174703069636e64712f6c71746967707567704267657170306d7730666d)
  Forår
 • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen   (5-6c636571644267657170306d7730666d)
  Efterår
Underviser

Forelæser: Se kursusansvarlig

Holdundervisere:

Efterår 2019
Hold 1: Agnete Vienberg Hansen
Hold 2: Mads Højbjerg Pedersen
Hold 3: Nikolaj Berg-Munch Kirkskov
Hold 4: Alexander Jagd Oure
Hold 5: Mads Sandvik Loft
Hold 6: Niclas Mørch Kongstad
Hold 7: Magnus Eldrup
Hold 8: Ditlev Jæger Holm
Hold 9: Andreas Søgaard Petersen
Hold 10: Christian Mogensen

Forår 2020:
Hold 1:
Hold 2:
Hold 3:

Gemt den 01-08-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students