Kapitalmarkedsforhold (F) NEDLAGT

Kursusindhold

Faget er en bred, beskrivende gennemgang af emner der vedrører kapitalmarkedet. Det er praktisk orienteret og vil være rettet mod alle, der senere ønsker at arbejde indenfor kapitalmarkedsområdet, eller som af andre grunde ønsker en forståelse af de instrumenter, processer og aktører der udgør kapitalmarkedet, de formål kapitalmarkederne tjener samt ikke mindst den regulering, dette marked er omfattet af.

Kurset giver overordnet den studerende en bred viden om og forståelse for, hvad kapitalmarkedet i praksis består af, hvilke formål det tjener og hvordan det fungerer. Denne viden og forståelse skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til udviklingen i kapitalmarkedet, herunder den løbende udformning og implementering af regulering. Kurset giver de studerende et betydeligt bredere og mere reelt, praktisk anvendeligt fundament til at studere videre inden for finansiering, kapitalmarkedsforhold og relaterede emner.

For at understrege det praktiske fokus vil det faglige indhold løbende illustreres med artikler fra fagpressen, primært Financial Times, og undervisningen vil delvis leveres af eksterne gæsteundervisere, der er dybt engageret i kapitalmarkedet.

Efter en kort introduktion til faget, hvor vi overordnet diskuterer hvordan kapitalmarkedet fungerer, hvilke formål det tjener og hvilke aktører og instrumenter det indeholder, vil forelæsninger dække følgende emner:

 1. Definitioner, instrumenter og aktører.
  1. Vi definerer hvad vi forstår ved kapitalmarkedet og hvordan det adskiller sig fra de finansielle markeder.
  2. Vi gennemgår alle kapitalmarkedets instrumenter fra værdipapirer, FX og råvarer over derivater til alternative investeringer.
  3. Vi gennemgår markedets aktører fra de primære spillere på sell- og buy-side over ”infrastrukturen” i markedet (herunder handelspladser, clearinginstitutioner, værdipapircentraler, nationalbanker) til myndighederne og andre deltagere i tilsyns-og reguleringsprocessen.
  4. Vi kigger overfladisk på de processer, der udgør værdikæderne i kapitalmarkedet, herunder handel, clearing, afvikling, bogføring (inkl. NAV), corporate actions og udstedelser
  5. Vi gennemgår udvalgte hovedbegreber inden for risiko (afviklingsrisiko, modpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko) og de grundlæggende metoder til styring af disse typer risiko, herunder DVP, lines, CCP-clearing, hedging, back-to-back mm. Kurset ser dog ikke på specifikke matematiske risikostyringsmodeller
 2. Markedet
  1. Det danske kapitalmarkeds størrelse og sammensætning, herunder en sammenligning med internationale forhold
 3. Regulering
  1. Vi gennemgår reguleringsprocessen; hvad driver reguleringen af kapitalmarkedet? Hvordan udformes og implementeres regulering i praksis?
  2. Herefter kigger vi på den konkrete regulering der i dag er implementeret, herunder MAD – MAR, CRD 1 – 4/CRR – Solvency, EMIR og MiFID I & II / MiFIR

Endelig gennemgår vi forskellige direkte og indirekte effekter af reguleringen på kapitalmarkedet og dets aktører

Engelsk titel

Capital Markets in Practice (F) CANCELED

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag fra 3. år.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Faget er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

 

OBS: Faget er nedlagt og udbydes desværre ikke længere.

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende have opnået

Viden:

 • Definitioner og identifikation af kapitalmarkeder, deres infrastruktur og institutioner, aktører, handlede instrumenter.
 • Formålet med kapitalmarkeder og deres samfundsmæssige effekt.
 • Basale værdikæder i kapitalmarkederne.
 • Hovedbegreber inden for risiko.
 • Viden om formål og proces i regulering af kapitalmarkeder.

 

Færdgheder:

 • Overblik over kapitalmarkeder i Danmark og verden.
 • Evne til at finde relevant information om kapitalmarkedsforhold.
 • Analyse af værdikæder og risiko med udgangspunkt i pensum.
 • Vurdering af markeders samfundsmæssige effekt og af deres regulering.

 

Kompetencer:

 • Analyse af nye instrumenter og institutioner på kapitalmarkederne.
 • Analyse af værdiskabelse og nye risici.
 • Kritisk analyse af ny regulering af kapitalmarkeder.

Forelæsninger med løbende inddragelse af aktuelle emner, samt besøg af enkelte gæster.

"Capital Markets - institutions, instruments and risk management" by Frank J. Fabozzi (5th edition), MIT Press

 

Dertil publikationer, nyeste artikler mm 

Samfundsbeskrivelse, Erhvervsøkonomi, Økonomiske Principper A, og Mikroøkonomi II.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
____
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 162
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 206