Skatteret (F)

Kursusindhold

Fagets emnerækker bestod af en spændvidde fra den formelle skatteret med overblik over skattemyndigheder, formelle regler og sagsbehandlingsreglerne og til den materielle skatteret via personskatten, erhvervsbeskatningen og selskabs- og koncernbeskatningen. 

Endvidere berøres emner som generationsskifte og omstrukturering og rekonstruktion. Under de materielle regler blev den subjektive skattepligt (fysiske personer og selskabers fulde og begrænsede skattepligt) som den objektive skatteret (opgørelse af skattepligtig indkomst) tilegnet.   

Fagets konkrete emnerækker består af en spændvidde som følger:

 • den formelle skatteret med overblik over skattemyndigheder, formelle regler og sagsbehandlingsreglerne i skatteforvaltningsloven

 • den materielle skatteret via personskatten, lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende - og virksomhedsbeskatningen

 • den materielle skatteret for selskaber- og koncerner, selskabsbeskatningen, sambeskatning, tilskudsforhold mv.

 • den subjektive skattepligt for fysiske personer og selskabers fulde og begrænsede skattepligt.

 • skatteberegningsreglerne

 • indkomstopgørelsen i øvrigt, de objektive regler, herunder driftsudgifter, afskrivninger mv.

 • kapitalindtægter, afhændelsesavancer og udbytter (aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstbeskatningsloven)

 • fast ejendomsbeskatning.

 • familiebeskatning, gaver mv.

Engelsk titel

Tax Law (F)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Faget er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende have opnået

Viden:

 • om og indføring i de skatteretlige retskilder, disses indbyrdes sammenhæng og retskildernes fortolkning.

 

Færdigheder:

 • en akademisk/praktisk orienteret tilgang til faget skatteret, hvor den studerende har mulighed for at få et indblik i de skattejuridiske retskilder, herunder med særlig vægt på tilegnelse af juridisk metode, og de værktøjer som det kræves til arbejde med skatteret i praksis.

   

Kompetencer:

 • til at anvende skatteret og retskilder som "værktøj" i efterfølgende virke.  
 • til at anvende skatteretlige kilder som led i analysearbejde inden der foretages økonomiske dispositioner, så som investeringer, selskabsstiftelser, omdannelser, formuepleje mv.

  

Den studerende har ved afsluttet kursusforløb opnået viden/færdigheder/ kompetencer bredt inden for den skatteretlige videnskab – således at dette kan anvendes i praksis eller i skatteretlige/økonomiske analyser.

Undervisningen foregår i klasserum med sædvanlig kombination af forelæsning og studerendes gruppearbejde.

Skattelovsamling 2018 (Karnovs Forlag lovsamling for studerende anbefales eller DJØF Forlags skattelovsamling)

DJØF --> Lærebog om indkomstskat 17. udg. af Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, Inge Langhave Jeppesen.


Skattelovsamlingen (de berørte love og paragraffer) og hele bogen "Lærebog om Indkomstskat" er pensum, dog med følgende undtagelser: 

 • "Beskatning ved død og konkurs",

 • "Boafgift",

 • "Beskatning ved konkurs",

 • "Pensionsbeskatning",

 • "Strafferetlige sanktioner".

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Der vil løbende ske en indføring i juridisk metode, således at faget tilpasses deltagernes forudsætninger.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 21 (uden helligdage).

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1920/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamensopgaverne vil være opbygget omkring cases, dvs. skriftlige argumentationsopgaver med angivelse af en eller flere økonomiske situationer, hvor der kan afledes en række skatteretlige problemstillinger.
____
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Skattelove, vejledninger, lærebog mv. må medbringes til den skriftlige eksamen.

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Desuden skal den studerende i dette fag vise færdigheder og evne til analytisk at finde og tilskære de juridiske problemstillinger og løse dem med fyndighed, begrundelse og lovhenvisning, herunder argumentation for gældende skatteret i det pågældende konkrete forhold.  Samt på samme tid evne at vise sin eventuelle tvivl ved retlige problemstillinger, hvor fortolkningsspørgsmål kan medføre argumentation såvel pro et contra.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08075U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Insitut

Skemagruppe
Tid og sted: Se "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Henrik Bonde Eriksen   (25-7069767b36706d767a7173366a77766c6d366d7a71737b6d76486d6b777636737d366c73)
Underviser

Forelæser: Se kursusansvarlig

Gemt den 16-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students