Valgfag: Prædikenens genrer: mellem tale og tekst, liturgi og politik, inkarnation og åbenbaring

Kursusindhold

Prædikenen kan bestemmes som en stærkt bunden genre i kraft af dens forpligtethed på tekster, gudstjeneste og kirkeår. Samtidig er prædikenen gudstjenestens frieste led, som fordrer disciplineret kreativitet i mødet mellem tekst og tale, menneskets og Guds ord, inkarnation og åbenbaring. Den amerikanske homiletiker, Charles Campbell, sammenligner af samme grund prædikenen med jazz-improvisation, fordi improvisationen på én gang kræver indgående kendskab til jazzens kanoniske ”standards” og legende lydhør genopførelse. På dette kursus vil vi gennem læsning af prædikener og teoretiske overvejelser hos nyere og klassiske teologer som Luther, Barth, Bonhoeffer, Grundtvig og Kierkegaard m.fl. undersøge prædikenens særlige genrekarakteristika som opbyggelig tale, lejlighedstale, livsoplysning, ritual, sjælesorg, (a)politisk diskurs mm.

 

Gæsteforelæsninger af:

Sune Auken, Lektor i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Leder af Centre for Genre Research, Bent Flemming Nielsen, professor i dogmatik m.fl.

Kurset tilrettelægges som et kompakt forløb over fire mandage á 7 timer

Første undervisning er mandag d. 3. september.

 

Kurset afvikles over fire mandage á 7 timer kl. 10-12 + 13-18:

 

Mandag den 3. sept. 2018
Prædikenen som genre mellem Guds og menneskers ord, tekst og tale
 

Mandag den 17. sept. 2018
Prædikenen som Guds og menneskets ord, livsoplysning og samtale
 – hos Luther, Grundtvig, Kierkegaard og Barth

 

Mandag den 1. okt. 2018
Prædikenen som lejlighedstale – og lejlighedstalen som prædiken
 

 

Mandag den 22. okt. 2018

Den (a)politiske prædiken: Fra Bekendelseskirke til flygtningekrise

 

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

Den studerende opnår færdigheder i anvendelse af det teologiske fagområdes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Den studerende udvikler evnen til at arbejde analytisk for derved at blive kvalificeret til at løse et bredt spektrum af opgaver i kirke, kultur og samfund. Der lægges desuden vægt på at fremme den studerendes evne til formidling.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Kurset består af en blanding af forelæsninger, fælles diskussioner, øvelser, gruppearbejde og indledende opgaveskrivning.

Som forberedelse til kurset læses 750 siders litteratur. Hertil kommer øvrige 750 siders litteratur i forbindelse med den afsluttende opgave.

 

Arbejdsbelastning

28 timers undervisning fordelt på 4 hverdage. Hertil må beregnes ca. 4 timers forberedelse pr. undervisningstime.

 

Kursets ECTS point

Kurset udgør 15 ECTS point og kan indgå som et af tre kurser i en fleksibel masteruddannelse på

Københavns Universitet. For yderligere oplysninger om den fleksible masteruddannelse se:

http://teol.ku.dk/uddannelser/masteruddannelse/

Engelsk titel

The genres of preaching: between speech and text, liturgy and politics, incarnation and revelation.

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Efter tilmelding får deltagerne adgang til kursets digitale kursusrum på Absalon, hvorfra litteraturliste samt artikler mm. kan downloades.

 

Foreløbig kursuslitteratur

 

Auken, Sune. (2015). Contemporary Genre Studies: An Interdisciplinary Conversation with Johannine Scholarship. In K. B. Larsen (Ed.), The Gospel of John as Genre Mosaic (pp. 47-66). Leiden: Vandenhoeck & Ruprecht. Studia Aarhusiana Neotestamentica, Vol. 3.

 

Barth, Karl & Eduard Thurneysen, Kom, Skaber Aand! Prædikener, H. Hagerups Forlag, København 1930 [1924].

 

Bonhoeffer, Dietrich, Worldly Preaching, Nashville: Thomas Nelson, 1975, 123-30.

 

Gaarden, Marianne, Prædikenen som det tredje rum, København: Anis, 2015 (Uddrag).

 

Holm, Anders, To samtidige - Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden, Anis 2012. (uddrag)

 

Kierkegaard, Søren. "Den ethiske og den ethisk-religieuse meddelelses dialektik" i:  Søren Kierkegaards kommunikationsteori: en studie: med forelæsningsudkastene til "Den ethiske og den ethisk-religieuse meddelelses dialektik" (1847)  ed. Paul Müller. København: C.A.Reitzel, 1984. (Uddrag)

 

Lorensen, M. R., Kaufman, T. S., Sundberg, C., Angel, S., Christensen, P. N., Fagermoen, . T., Rystad, L. S. (2017). ‘Preaching in times of the European ‘Refugee Crisis’. Scandinavian perspectives’. International Journal of Homiletics, 1(2), 74–100 .

 

Nielsen, Bent Flemming. Genopførelser. Ritual, kommunikation og kirke. København : Anis, 2004. (Uddrag)

 

Thurneysen, Eduard. ”Die Aufgabe der Predigt”, In: Pastoralblätter für Predigt, Seelsorge und kirchliche Unterweisung. 63 (1921), S. 209-219.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420