KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Johannes’ Åbenbaring i dens socio-religiøse kontekst

Kursusindhold

Johannes’ Åbenbaring falder på forskellige måder uden for rammerne af de øvrige nytestamentlige skrifter, for eksempel hvad angår skriftets genre som apokalypse og dets billedrige og mytologiske sprog og forestillinger. I løbet af semestret skal Johannes’ Åbenbaring læses på græsk og gennemgås tematisk ved hjælp af relevant sekundærlitteratur.

Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Revelation of John in its socio-religious context

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Johannes’ Åbenbaring og dens kontekst på et højt akademisk niveau,
 • viden om de hermeneutiske spørgsmål, som denne apokalyptiske skrift rejser,
 • færdigheder i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation
 • færdigheder i at diskutere og inddrage relevante metoder, gøre selvstændigt brug af sekundærlitteratur, og blive i stand til at opstille egnede tolkningsmodeller for Johannes’ Åbenbaring, og sætte de eksegetiske resultater ind i en bredere teologisk sammenhæng
 • færdigheder i formidling af en fortolkning af Johannes’ Åbenbaring på et højt fagligt niveau
 • kompetencer til at relatere Johannes’ Åbenbaring til de øvrige teologiske fag og herigennem til aktuelle diskussioner om kristendommens rolle religiøst, kulturelt og socialt.

Kombination af hjemmearbejde, forelæsning, fælles tekstgennemgang studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback

Foreløbig kursuslitteratur

Som forberedelse anbefales det at læse:

 • Richard Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, Cambridge: CUP, 1993 (el. senere)
 • Geert Hallbäck, Johannes’ Åbenbaring og apokalyptik: Teksten, tiden og lidenskaben, red. af Gitte Buch-Hansen, Troels Engberg-Pedersen og Søren Holst, København: Ekistensen, 2018 (artikelsamling)

 

Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

Pensum omfatter 55 s. græsk tekst samt med ca. 1500 s. sekundærlitteratur

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420