KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Gudslære

Kursusindhold

Dette kursus drejer sig om det kristne syn på Gud. Dets formål er at opnå en dybere forståelse og diskussion af det kristne syn på Gud som treenig. Kursets fokus er på, hvordan den kristne treenighedslære er kommet til udtryk i det 20ende århundredes dogmatik og drejer sig om, hvordan man i dag – i det 21 århundrede – kan udlægge den opfattelse, at Gud er treenig og hvad det betyder for den klassiske gudlæres temaer f.eks. Guds kærlighed, forholdet til det onde, Guds magt og afmagt, Guds viden og handlen. Undervejs går vi tilbage til den oldkirkelige udvikling og overgangen til den moderne trinitetstænkning. Formålet med kurset skal vi således indfri gennem et studium af både trinitetsteologiske oversigter og værker. Studiet koncentrerer vi om seks klassiske trinitetsteologiske problemstillinger:

1. Trinitetslærens praktiske forudsætninger og muligheder som lære.

2. Lærens soteriologiske indhold

3. Forholdet mellem Gud og verden herunder forholdet mellem den immanente og den økonomiske trinitet.

4. Forholdet mellem Guds enhed og trehed herunder de trinitariske relationer samt spørgsmålet om filioque.

5. Læren som et aktuelt alternativ til monoteisme, polyteisme, panteisme, ateisme og panenteisme.

6. Trinitet og kristen tro.

Dertil skal vi tilegne os en række trinitetsteologiske tekster med hovedvægt på følgende tekster: Augustin ”On the Trinity”, Tertullian ”Against Praexeas”, Wolfhart Pannenberg “Systematic Theology. Vol 1” (1991) og Sarah Coakley “God, Sexuality and the Self. An Essay ’On the Trinity’” (2013). Tilgangen til teksterne er problemorienteret og arbejdsformen kombinerer analyse og fortolkning med diskussion. Der lægges vægt på studiet af teksterne samt på selvstændigt arbejde med de seks trinitetsteologiske problemstillinger.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: The Doctrine of God

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• beherskelse af trinitetsteologiens terminologi,

• færdighed i metodisk diskussion af seks udvalgte trinitetsteologiske problemstillinger,

• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den trinitetsteologiske tradition med hovedvægt på den moderne og postmoderne trinitetstænkning,

• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til de seks trinitetsteologiske hovedteksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og

• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af de seks trinitetsteologiske problemstillinger og positioner.

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420