KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Paulus

Kursusindhold

Kurset omhandler de skrifter af Paulus, der ikke er læst på bacheloruddannelsen, dvs. 1-2 Korinterbrev, Filipperbrevet, 1 Thessalonikerbrev og Filemonbrevet, ca. 70 sider.

Overordnede læringsmål iht. studieordningen

Det tilstræbes, at deltagerne opnår

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om den paulinske litteratur og den historiske kontekst på et højt akademisk niveau,
 • indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af de opgivne teksters betydning i forhold til denne tematik,
 • færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og
 • evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau.

 

Læringsformer mhp. at opnå læringsmålene

For at indfri det første mål består kursets første del af en eksegetisk læsning af de fem breve med hovedvægt på korinterbrevskorrespondancen. De mest centrale tekster gennemgås i undervisningen.

For at indfri det andet mål vælger de studerende i samarbejde med underviseren i løbet af semestrets første uger et begrænset antal nytestamentlige problemstillinger fra det paulinske univers, som de ønsker at studere særligt i semestrets anden del. Eksempler på mulige temaer Paulus’ syn på opstandelsen, Paulus’ opfattelse af køn og seksualitet, Paulus og politik, ånden i de paulinske menigheder, Kristusfiguren hos Paulus. Anden del af semestret består i tematiske gennemgange af de udvalgte problemstillinger.

For at indfri det tredje mål udarbejder de studerende individuelt eller i grupper en redegørelse for den valgte problemstilling. I redegørelsen skal indgå eksegese af en udvalgt paulinsk tekst og relevante metodediskussionen. Det kræves, at de studerende selvstændigt finder relevant sekundærlitteratur og kritisk inddrager den i redegørelsen. Hvis redegørelsen afleveres rettidigt til en nærmere bestemt deadline, vil underviseren give feedback.

For at indfri det fjerde mål fremlægger de studerende deres redegørelse i en præsentation for holdet. Denne danner grundlag for en fælles drøftelse af det overordnede emne.

 

Undervisnings- og forberedelsesform

Som det fremgår ovenfor, forudsætter kursets de studerendes flittige og aktive medvirken. Undervisningsformen er tilrettelagt derefter, således at den første del primært vil bestå i traditionel holdundervisning, hvor målet er at give et eksegetisk overblik over kursets primærlitteratur. Det kræves, at de studerende arbejder selvstændigt og sprogligt detaljeret med den græske tekst i den afsatte forberedelsestid (min. 16 timer pr. uge).

Anden del er centreret om de udvalgte emner. Undervisningsformen vil i den del bestå i en kombination af mini-forelæsninger, studenterpræsentationer og fælles drøftelser. I denne del af semestret anvender de studerende forberedelsestiden (min 16 timer pr. uge) på at læse relevant sekundærlitteratur og udarbejde skriftlig redegørelse samt forberede mundtlig præsentation.

Engelsk titel

New Testament Exegesis: Paul

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Primærlitteratur: ca. 70 NT-sider

Sekundærlitteratur: ca. 800 sider

Sekundærlitteraturen består dels i eksegetisk litteratur til de enkelte skrifter, dels i relevant sekundærlitteratur til det udvalgte emne, herunder mindst en monografi.

 

Til den eksegetiske gennemgang bør studenterne selv finde og bruge relevante kommentarer (fx fra serierne Anchor Bible, Evangelisch-Katholischer Kommentar eller Sacra Pagina). Desuden anvendes E.P. Sanders, Paul: The Apostle’s Life, Letters, and Thought (Augsburg: Fortress 2015) (tilgængelig online via rex) som grundbog.

Litteratur til de paulinske temaer finder studenterne selv eller i samarbejde med underviseren relevant litteratur, herunder gerne en monografi

 

Eksempler på anvendelige monografier

J.M.G. Barclay, Paul and the Gift (Grand Rapids: Eerdmanns 2015)

D. Boyarin,  A Radical Jew. Paul and the Politics of Identity (Berkeley etc.: University of California Press 1994)

D.B. Martin, The Corinthian Body (New Haven: Yale UP 1995)

M. Mitchell, Paul, the Corinthians and the Birth of Christian Hermeneutics (Cambridge etc.: Cambridge UP 2010)

H. Tronier, Transformation og transcendens i Første Korinterbrev (København: Akademisk Forlag 1994)

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420