KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Josef og hans brødre: En bibelsk fortælling og en moderne romanklassiker

Kursusindhold

En undersøgelse af litterære og teologiske træk i den gammeltestamentlige Josef-fortælling og beslægtede tekster, belyst dels ud fra en fageksegetisk læsning, dels ved inddragelse af Thomas Mann, Josef og hans brødre.

Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Joseph and his brothers: A biblical story and a modern literary classic

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster og de gammeltestamentlige problemstillinger, som de er relevante for, med udblik til teksternes teologiske relevans og øvrige virkningshistorie (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

 

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

● W.L. Humphreys, Joseph and His Family: A Literary Study, Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1988

● G.W. Coats, From Canaan to Egypt: Structural and Theological Context for the Joseph Story, The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series 4, Washington, DC: The Catholic Biblical Association of America, 1976

● D.B. Redford, A study of the Biblical Story of Joseph (Genesis 37-50), VT.Sup 20, Leiden: Brill 1970

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420