Veterinært erhvervsprojekt (15 point)

Kursusindhold

Erhvervsprojektet er en individuel projektorienteret studieaktivitet, hvis indhold defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos projektværten inden for rammerne af den godkendte erhvervsprojektaftale.

Kursusansvarlige er ansvarlig for (1) at formidle kontakt til en mulig relevant vejleder på baggrund af et indledende projektoplæg fra den studerende, (2) godkende den endelige projektaftale inkl. samarbejdsaftale med projektvært og (3) vejlede studerende med hensyn til praktisk administrative spørgsmål.

Vejleder er ansvarlig for 1) at hjælpe den studerende med udforming af endelige projektaftale, herunder projektformulering og specifikke krav til projektrapport, eventuelt i samarbejde med projektværten 2) at godkende projektaftalens faglige indhold, herunder projektvært, 3) at give den studerende konkret faglig vejledning i projektperioden, hvis nødvendigt, 5) at organisere en midtvejsstatus og 6) at bedømme projektrapporten.

Den studerende er ansvarlig for at (1) kontakte og informere projektvært om ønsket projekaftale (2) indhente underskrevet projektsamarbejdsaftale hos værten (aftaleskabelon findes på KUnet), (3) indsende projektaftale og projektsamarbejdsaftale til godkendelse hos kursusansvarlige, (4) gennemføre projektet iht projektaftalen inden for rammerne af gældende kursusbeskrivelse.

Det skal bemærkes, at instituttet/den kursusansvarlige/vejlederen på grund af bl.a. dyrlægelovens bestemmelser om rettigheder og pligter kan fastsætte relevante nærmere krav til fysiske og personalemæssige forhold hos praktikværten, samt fastsætte nærmere krav til arten af arbejdsopgaver.

Engelsk titel

Veterinary Project in Practice - externship (15 credits)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Målbeskrivelse

Den studerende vil skulle fungere i en professionel veterinær ramme, det være sig en virksomhed, institution eller en organisation. De forventninger og krav, der er til de studerende fra virksomhederne/organisationerne udtrykkes i en helhed af kompetencer, som det kan være vanskeligt for studerende at opnå ved alene at følge kurser og mere traditionelle studieaktiviteter. Et Erhvervsprojekt kan medvirke til udviklingen mod en professionalisering af kompetenceprofilen på basis et akademisk, evidensbaseret grundlag.

Den studerende vil opnå:
* Erfaring med at anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation
* En bredere indsigt i og forståelse af den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som dit fag/uddannelse indgår i
* En forståelse for en arbejdsplads- eller organisationskultur
* Erfaring med samarbejde og kommunikation mellem forskellige faggrupper

Efter at have gennemført aktiviteten forventes det, at den studerende kan:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for, at den studerende kan gennemføre forløbet. Det være sig viden, som den studerende har med sig fra sine forudgående studier, såvel som viden, den studerende som erhverver sig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder
- reflektere over og erkende begrænsninger i egne kompetencer i relation til arbejdssituationer hos projektværten og tage initiativ til at tilegne sig ny evidensbaseret viden og færdigheder, som er nødvendig for at fagligt at understøtte sådanne arbejdssituationer.


Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til den personlige og professionelle udvikling
- reflektere over, hvad han/hun har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden, som vedkommende havde med sig ved starten af forløbet - reflektere over egen rolle og funktion i organisationen, samt over hvilken konkret læring der er sket i løbet af opholdet

 

Den konkrete form aftales med den vejlederen.
Vejledning kan ske i form af personlige møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende.
Midtvejs i projektperioden gennemføres en midtvejsstatus, hvis form aftales med vejleder.

Den studerende skal opfylde de krav der er beskrevet i studieordningen vedr. fordeling på differentieringen.
Projektaftalen og samarbejdsaftalen med projektværten skal være godkendt af studieleder og vejleder fra en sektion ved IKV eller IVH og accepteret af den ansvarlige hos projektværten.
Erhvervsprojektets faglige fokus skal ligge inden for vejleders kernefaglige område.

Ikke alle sektioner ved IKV og IVH vejleder erhvervsprojekter, se nedenfor:

IKV:
- ‘Intern medicin, klinisk onkologi og vet. klinisk patologi’ og ‘Kirurgi, neurologi og kardiologi’ vejleder ikke erhvervsprojekter.
- ‘Billeddiagnostik’ og ‘Medicin & kirurgi’ (Tåstrup) vejleder et meget begrænset antal projekter.
- ‘Vet. Reprodukion & Obstetrik’ vejleder inden for sektionens fagområder.

IVH:
- 'Populationsbiologi' vejleder ikke erhvervsprojekter.
- Øvrige sektioner vejleder inden for deres respektive fag

Skriftlig
Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Vægtning: Projektrapporten vægter 100 %.
I den afsluttende projektrapport skal den studerende udover at opfylde de specifikke akademiske faglige krav fastsat i projektaftalen, dokumentere at han/hun kan reflektere over anvendelsen af sin veterinære faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng, og at han/hun kan reflektere over sin læring i forløbet.

Rapporten skal afleveres med udgangen af den blok eller sommersemester opholdet har fundet sted i. Det præcise afleveringstidspunkt aftales med vejleder.

Omfanget af rapporten er ca. 20 sider inklusive videnskabelige referencer, men eksklusive eventuelle bilag.
Rapporten skal bestå tre dele samt et abstract:

Del 1 omfatter de konkrete rammer for den studerendes erhvervsprojekt: En kort beskrivelse af virksomheden/​organisationen, dens formål (hvem betjener den, hvad producerer den, hvad er andre mål), dens organisering (hvem træffer beslutninger, ledelsesstruktur, arbejdsfordeling) og fysiske rammer, samt en beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver eller aktiviteter, den studerende har været beskæftiget med i forløbet.

Del 2 er den faglige del, hvori den studerende med udgangspunkt i beskrivelsen af de konkrete aktiviteter og arbejdsopgaver fastlagt i projektaftalen diskuterer, hvilke dele af det vidensgrundlag og det metodekendskab, den studerende har haft med sig, der er blevet bragt i spil i forløbet. Den skal også indeholde overvejelser om den konkrete faglige viden og de specifikke færdigheder og metoder, som er erhvervet under forløbet og om / hvordan disse faglige elementer er videnskabeligt evidensbaserede.

Del 3 indeholder den studerendes personlige læringsrefleksioner: Hvad har han/hun lært (både faglig indsigt og generelle kompetencer), og hvordan er denne læring foregået (i hvilke situationer og sammenhænge), og på hvilke måder ser han hun forløbet som et bidrag til sin egen udvikling professionelt og personligt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. Intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for, at den studerende kan gennemføre forløbet. Det være sig viden, som den studerende har med sig fra sine forudgående studier, såvel som viden, den studerende som erhverver sig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder
- reflektere over og erkende begrænsninger i egne kompetencer i relation til arbejdssituationer hos projektværten og tage initiativ til at tilegne sig ny evidensbaseret viden og færdigheder, som er nødvendig for at fagligt at understøtte sådanne arbejdssituationer.

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til den personlige og professionelle udvikling
- reflektere over, hvad han/hun har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden, som vedkommende havde med sig ved starten af forløbet - reflektere over egen rolle og funktion i organisationen, samt over hvilken konkret læring der er sket i løbet af opholdet

 

 

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 206
  • Projektarbejde
  • 200
  • Vejledning
  • 6
  • Total
  • 412