Kvalitative analysestrategier

Kursusindhold

Undervisningsforløbet vil bringe deltagerne gennem hele forskningsprocessen: fra etablering af en problemformulering, valg af kvalitative forskningstilgange (som fx Etnografien, Science Technology Studies, Narrativer, Fænomenologi), dataindsamling og analyse til afrapportering.

Kurset vil indeholde følgende temaer:

 • Videnskabsteori og kvalitet i kvalitativ forskning
 • Kvalitative tilgange og analysestrategier 
 • Dataindsamlingsmetoder og forskningsetik
 • Håndtering af kvalitativ data og tematisk analyse
 • Teoretiske rammer og tilgange
 • Afrapportering af resultater fra kvalitative studier
 • Refleksion over kvalitativ vidensproduktion


Gennem forelæsninger introduceres nogle centrale metodologiske og videnskabsteoretiske spørgsmål, som kursusdeltagerne løbende vil få mulighed for at relatere til deres egne projektplaner. Der afsættes tid til begrænset feltarbejde der danner udgangspunkt for et mindre kvalitativt studie til brug i eksamensopgaven.

Engelsk titel

Qualitative methodologies

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Dette specialmodul har til formål at ruste deltagerne til at planlægge, gennemføre og afrapportere et kvalitativt forskningsprojekt, der for eksempel kan danne grundlag for deres masterafhandling.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes ideer til konkrete projekter, og kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til at beskrive et projekt med sammenhæng mellem formål, teori og metode. Derudover vil kurset skærpe deltagernes evne til at indsamle, behandle og analysere kvalitative data samt til at foretage kritiske vurderinger af kvalitative studier. De helt konkrekte læringsmål for kurset er følgende:

Videnslæringsmål

 • Redegøre for de almindeligst forekommende tilgange og analysestrategier til kvalitativ forskning
 • Begrunde valg af forskellige dataindsamlingsmetoder
 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ forskning
 • Reflektere over sammenhængen mellem forskningstilgang, analyseteori, metode og vidensproduktion

 

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt.
 • Udforme en analysestrategi der er egnet til det givne forskningsspørgsmål
 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater
 • Reflektere over og vurdere den viden der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang

 

Kompetencelæringsmål

 • Selvstændigt planlægge et kvalitativt studie
 • Kritisk vurdere kvalitativt og sundhedsvidenskablig forskning
 • Indgå professionelt i et kvalitativt forskningsmiljø

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, fælles diskussioner og personlig feedback

Grundbog:

Vallgårda, S., & Koch, L. (Eds.). (2011). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard: København

En læseplan samt literatur vil være tilgængelig på Absalon.

Kan tages, når man har gennemført Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Den skriftlig opgave er på 15 sider og tager afsæt i et selvvalgt pilotprojekt. Opgaven afleveres i digital eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Opgaven skal beskrive forskningsprocessen i forbindelse med arbejdet med det valgte mini-projekt, herunder formål, forskningstilgangen, datagenerering, analysestrategi samt metodiske refleksioner over processen.

For at bestå skal kursisten, med udgangspunkt i pensumlitteraturen, kunne:

Videnslæringsmål

 • Beskrive og etablere sammenhæng mellem problemstilling og valgte studietilgang(e)
 • Redegøre for den valgte kvalitative studietilgang(e)
 • Redegøre for anvendelsen af to kvalitative forskningsmetoder i dataindsamlingen
 • Reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav

 

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt
 • Transskribere interviews
 • Beskrive processen med at tematisere det empiriske materiale og komme frem til nogle hovedresultater
 • Genkende og diskutere etiske problemstillinger i projektarbejdet

 

Kompetencelæringsmål

 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 210